تأثیر اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش تسهیم دانش

نویسندگان

1 استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)

2 مدرس دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان ایلام

3 مدرس دانشگاه پیام نور ایلام

چکیده

سازمان‌ها برای دست‌یابی به موفقیت نیازمند کارکنانی هستند که دانش و تجربیات خود را با دیگر افراد به اشتراک گذاشته و از انجام وظایف خود رضایت دارند. اعتماد در سازمان‌ها از مهم‌ترین عواملی است که در تمایل افراد به تسهیم دانش و افزایش رضایت شغلی کارکنان نقش دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش تسهیم دانش است. جامعه آماری شامل کارکنان دانشگاه‌های شهر ایلام است. حجم نمونه به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 234 نفر به‌دست آمد. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش‌نامه‌های معتبر اعتماد سازمانی برگرفته از پژوهش دانایی‌فرد و همکاران (2010)، تسهیم دانش فونگ و چوی (2009) و پرسش‌نامه رضایت شغلی مینه سوتا استفاده شده است. روایی محتوایی با استفاده از نظر خبرگان و اساتید و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (برای اعتماد 85/0، تسهیم‌دانش 88/0 و رضایت شغلی 93/0 ) بررسی شد. نتایج نشان داد که مدل پژوهش دارای برازش مناسبی است و اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان و تسهیم دانش بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر دارد. هم‌چنین اعتماد سازمانی از طریق تسهیم دانش تأثیری بیشتر بر رضایت شغلی کارکنان نسبت به اثر مستقیم آن دارد. افزایش رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه‌ها به اعتمادسازی و تسهیم دانش و تجربیات کارکنان با یکدیگر بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the effect of organizational trust on employee job motivation according to knowledge share role

نویسندگان [English]

  • Shahram Khalil Nejad 1
  • Emad Gol Mohammadi 2
  • Sepideh Morad zadeh Soumari 3
1 Associate professor of Allameh Tabatabaie university
2 Teacher of Ilam Practical and scientific university
3 Teacher of Payam Nour Ilam
چکیده [English]

dsgss
The main purpose of this study was to determine the role of self-esteem moderator in the effect of organizational commitment and job stress on job performance. This research is objective, applied and in terms of nature, descriptive and in terms of the relationship between research variables, is of a correlation type. The statistical population of this study was all employees of the General Directorate of Isfahan Province with 203 people; 133 of them were selected as sample based on Cochran's formula by simple random sampling. Data collection tools were Alan & Miyer (1990), Occupational Stress of the Priesthood and Others (1964), Paterson's (1990) and Rosenberg Self-Esteem (1965) standard questionnaires, whose content validity was confirmed by a supervisor and a number of Specialists. The reliability of the questionnaires was also calculated using Cronbach's alpha coefficient, which for all dimensions was above 0.7, indicating the high reliability of the research tools. Analysis of research data was done at two descriptive levels using statistics such as frequency, mean, standard deviation and inferential level using structural equation method and path analysis using SPSS and Smart PLS software. The results of this study showed that self-esteem has a moderating role in the effect of organizational commitment and job stress on employees' job performance in Isfahan's standard office. Also, organizational commitment has shown to have a positive and significant effect and job stress has shown to have a negative and significant effect on job performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational commitment
  • Job Performance
  • Job Stress
  • Self-Esteem