رابطه بین نیازهای غالب با عملکرد آموزشی مدرسان دانشگاه علوم انتظامی امین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه معارف دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین نیازهای غالب با عملکرد آموزشی مدرسان دانشگاه علوم انتظامی امین است. روش پژوهش توصیفی (هم‌بستگی) است. جامعه آماری در این پژوهش، مدرسان دانشگاه علوم انتظامی امین در سال 1395 است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان (120 نفر) از مدرسان شامل 100نفر مرد و 20 نفر زن است که به شیوه نمونه‌گیری شیوه تصادفی- طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسش‌نامه‌های نیازهای غالب (محقق‌ساخته) و عملکرد آموزشی (محقق‌ساخته) در قالب 103 سؤال پنج‌گزینه‌ای (نیازهای غالب) و چهار گزینه‌ای (عملکرد آموزشی) است. از آزمون‌های تحلیل رگرسیون چندمتغیره (مدل گام‌به‌گام) و ضریب هم‌بستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده از آزمون هم‌بستگی پیرسون بیانگر رابطه‌ای مثبت و معنادار بین متغیرهای پیش‌بین (نیازهای: فیزیولوژیکی، ایمنی، اجتماعی، احترام، خودشکوفایی) با متغیر ملاک (عملکرد آموزشی) است. هم‌چنین عملکرد آموزشی مدرسان بر اساس مجموع متغیرهای پیش‌بین با رگرسیون چندگانه تبیین شد. نتیجه نهایی نشان داد که متغیرهای پیش‌بین (نیازهای: فیزیولوژیکی، ایمنی، اجتماعی، احترام، خودشکوفایی) قدرت پیش‌بینی متغیر ملاک (عملکرد آموزشی) را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the relationship between dominant needs with educational performance of police university professors

نویسندگان [English]

  • Ghodrat Abbas Pour 1
  • Sadegh Rezaee 2
1 Religous professor of police university
2 Associate professor of police university
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational structure and organizational indifference in administrative staff of Isfahan University. The research method is descriptive and correlational and the statistical population includes all administrative staff of the departments (administrative, financial, cultural and student, research and educational) of Isfahan University in 344 people in the years 2015-2016. The research sample size was determined using the Krejcie and Morgan table (1970) as 182 people. The sampling method was random. Data were collected from two organizational structure questionnaires: Robbins (2014) and Chen and Huang (2007); and the organizational indifference of Dannyard et al. (2011). Data were analyzed using descriptive and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and regression test). The findings of the research showed that there is a positive and significant relationship between organizational structure with organizational indifference and its components, except for indifference to the client. Also, the results of regression analysis showed that organizational structure and its dimensions can predict the employee's organizational indifference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational structure
  • Organizational indifference
  • staff
  • Isfahan University