بررسی تأثیر رفاه در انگیزش و افزایش بهره‌وری (مورد مطالعه: کارشناسان نیروی انتظامی استان فارس)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.

2 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.

چکیده

یکی از مهم‌ترین اهداف در هر سازمانی ارتقای بهره‌وری کارکنان و سازمان است و به‌منظور افزایش بهره‌وری در هر سازمانی، مجموعه‌ای از عوامل مؤثر هستند که در این میان نیروی انسانی نقش کلیدی دارد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر رفاه در انگیزش و افزایش بهره‌وری کارکنان نیروی انتظامی فارس بوده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارشناسان مرتبط با حوزه مدیریت منابع انسانی در فرماندهی انتظامی استان فارس است که بر این اساس 181 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه‌گیری، احتمالی طبقه‌ای تصادفی و ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسش‌نامه است. روایی صوری پرسش‌نامه‌ها به تأیید چند 10 نفر از اساتید دانشگاه در حوزه مدیریت رسیده و پایایی پرسش‌نامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. برای بررسی فرضیه‌های پژوهش از نرم‌افزار Amoos استفاده شده و روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، معادلات ساختاری است. یافته‌های آزمون تحلیل مسیر نشان می‌دهد که رفاه کارکنان تأثیر مثبت و معنی‌داری بر انگیزش کارکنان و بهره‌وری آنان دارد و هم‌چنین رفاه کارکنان به‌صورت غیرمستقیم و از طریق انگیزش کارکنان، بر بهره‌وری کارکنان تأثیر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of welfare on motivation and increasing productivity(case study; Fars police commanding province

نویسندگان [English]

  • Vahid Chenari 1
  • Ehsan Namvar 2
1 Assistant professor of management , Azad Islamic university
2 Phd candidate of management, Azad shoushtar
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational virtue and social capital with spiritual health among high school teachers in Shirvan. This research is applied and in terms of method, a descriptive survey of a correlation type. The statistical population of the study was all high school teachers in Shirvan city. Using Morgan table, the sample size was 734 people who were selected by random sampling. To collect data, organizational virtue questionnaire (Cameron, 2004) The social meaning of Nahapit and Goushal (1998) and Pulootzin and Ellison (1982) spiritual well-being and content validity of the questionnaire were confirmed by the professors. Cronbach's alpha coefficient of organizational virtue was 0.919, Social capital was 0.846 and spiritual health was 0.775. Pearson correlation coefficient was used to analyze the data. The results of the research showed that there is a positive and significant correlation between organizational virtue and social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational virtue
  • social capital
  • spiritual health