بررسی رابطه بین خودشیفتگی با رضایت شغلی و رفتارهای ضد شهروندی با نقش تعدیل‌کنندة خشونت

نویسندگان

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین خودشیفتگی با رضایت شغلی و رفتارهای ضد شهروندی با نقش تعدیل‌کننده خشونت در میان مدرسان مدارس دخترانه متوسطه اول شهرستان گرگان است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع هم‌بستگی است و جامعه‌ آماری آن،کلیه مدرسان مدارس متوسطه دخترانه شهرستان گرگان به تعداد 400 نفر است و تعداد نمونه نیز بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 196نفر بوده است. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسش‌نامه است که از چهار پرسش‌نامه رضایت شغلی مکینتاش و کراش (2014)، پرسش‌نامه خودشیفتگی ریو اوکادا (2010)، پرسش‌نامه رفتارهای ضد شهروندی نادر رحمانی (1392) و پرسش‌نامه خشونت باس و پری (1992) استفاده‌ شده است که ضریب آلفای کرونباخ همه آنها بالای 7/0 بوده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری مبتنی بر نرم‌‌افزار پی. ال.اس استفاده ‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد بین خودشیفتگی و رضایت شغلی و بین خودشیفتگی و رفتار‌های ضد شهروندی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و خشونت در محیط کار رفتارهای ضد شهروندی و رضایت شغلی را تعدیل نمی‌کند. هم‌چنین نتایج پژوهش نشان داد مدرسانی که دارای شخصیت خودشیفته در مدارس هستند، رفتار‌های ضدشهروندی از خود نشان می‌دهند و از رضایت شغلی کمتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between narcissism with job satisfaction and anti-citizenship behaviors with moderating role of violence

نویسندگان [English]

  • Samereh Shojaie
  • Mansooreh Sadeghi
  • Fatemeh Khozzin
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between narcissism with job satisfaction and anti-citizenship behaviors with the moderating role of violence among first-grade high school girls in Gorgan. The data questionnaire based on four job satisfaction Macintosh and Crash (2014), a questionnaire narcissism Ryu Okada (2010), a questionnaire ACB rare Rahman (1392) and questionnaire Buss and Perry (1992) is used The Cronbach Alpha coefficient of all of them was above 0.7. Structural equations based on P-value software are used to analyze the data. LAS is used. Also, the results showed that instructors who have self-identified personality in schools show their anti-scholarly behaviors and have less job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narcissism
  • Job satisfaction
  • anti-social behaviors
  • Violence