بررسی رابطه خودکارآمدی شغلی و شایستگی‌های حرفه‌ای با میزان تمایل به برون‌سپاری ابعاد آموزش سازمانی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه خودکارآمدی شغلی و شایستگی‌های حرفه‌ای با میزان تمایل به برون‌سپاری ابعاد آموزش سازمانی است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-هم‌بستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارشناسان بخش آموزش ادارات و مؤسسات دولتی شهرستان تربت حیدریه (138نفر) است که کل جامعه به روش تمام‌شماری مورد بررسی قرار گرفت. گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه خودکارآمدی شغلی (ریگز و نایت، 1994) و پرسش‌نامه‌های محقق‌ساخته برون‌سپاری ابعاد آموزش سازمانی و پرسش‌نامه شایستگی‌های حرفه‌ای صورت گرفت. روایی پرسش‌نامه‌ها از طریق روایی محتوایی توسط 10 نفر از اساتید صاحب‌نظر در حوزه آموزش و برنامه‌ریزی درسی و مدیریت آموزشی با اندکی تغییرات مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسش‌نامه برون‌سپاری ابعاد آموزش سازمانی با استفاده از آلفای کرونباخ 79/0، خودکارآمدی شغلی 88/0، شایستگی‌های حرفه‌ای 80/0 به‌دست آمد. به‌منظور توصیف داده‌های این پژوهش از شاخص‌های آمار استنباطی ضریب هم‌بستگی پیرسون و رگرسیون استفاده و داده‌ها به کمک نرم‌افزار Smart Pls تحلیل شده است. نتایج ضریب هم‌بستگی پیرسون نشان داد که بین خودکارآمدی شغلی و میزان تمایل به برون‌سپاری ابعاد آموزش سازمانی کارشناسان آموزشی و بین شایستگی‌های حرفه‌ای و میزان تمایل به برون‌سپاری ابعاد آموزش سازمانی رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد. هم‌چنین بین خودکارآمدی شغلی و شایستگی‌های حرفه‌ای کارشناسان آموزشی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between job self-efficacy and professional competencies with the degree of desire to outsource organizational learning dimensions

نویسندگان [English]

  • Ghamar Khabazi
  • Hosein Momeni
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the relationship between occupational self-efficacy and professional competencies with the tendency to outsource organizational education dimensions. This research is a descriptive-correlative method in terms of its purpose. The statistical population of this study was all experts in the education department of government departments and city of Torbat Heydarieh (138 people). The whole population was surveyed in a completely randomized way. Data collection was done using self-efficacy questionnaire (Riggs & Knight, 1994) and researcher-made questionnaire for outsourcing of organizational learning dimensions and professional competency questionnaire. Validity of the questionnaires was confirmed through content validity by 10 faculty members in the field of teaching and curriculum planning and educational management with a few changes. The reliability of outsourcing questionnaire of organizational education dimensions was 0.87, Cronbach's alpha, 0.78, job self-efficacy was 0.88, professional competencies were 0.80. In order to describe the data, inferential statistics of Pearson correlation coefficient and regression were used and data were analyzed using Smart PLS software. The results of Pearson correlation coefficient indicated that there is a negative and significant relationship between job self-efficacy and the tendency to outsource the organizational education dimensions of the educational experts and between the professional competencies and the degree of desire to outsource the organizational education dimensions. There is also a positive and significant relationship between professional self-efficacy and professional competencies of educational experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job self-efficacy
  • professional competencies
  • outsourcing of organizational learning dimensions