ارائه مدلی چندهدفه در مدیریت زنجیره تأمین سبز با الگوریتم ژنتیک

نویسندگان

چکیده

به‌طور کلی، هدف بیشتر مسئلههای بهینه‌سازی زنجیره تأمین کمینه کردن هزینه کلی زنجیره تأمین است، اگرچه حفاظت محیطی یک نگرانی عمومی است، یک زنجیره تأمین سبز، به علت کمینه کردن تأثیر بر روی طبیعت، به‌صورت جدی یک راه حل برای این نگرانی مطرح کرده است. با توجه به در حال رشد بودن کشور ما از نظر صنعتی و از طرف دیگر داشتن منابع طبیعی مهم و حائز اهمیت از نظر زیست‌محیطی (سبز) این مسئله می‌تواند در فرآیند سیاست‌گذاری‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای تمامی سازمانهای داخلی کشور به‌عنوان یک هدف راهبردی و در رأس یکی از موارد مدیریتی با اهمیت مهم تلقی شود. این تحقیق شامل دو هدف است؛ یکی کمینه کردن هزینه کلی در طول زنجیره تأمین (زنجیره تأمین مستقیم و معکوس)، در حالی‌که شامل هزینههای ثابت احداث، حمل‌و‌نقل، هزینههای متغیر، هزینه بازیافت و هزینه انهدام محصولات برگشتی و ضایعات باشد. هدف دوم، کمینه کردن تمام تأثیرات محیطی در زنجیره تأمین و به‌طور ویژه تأثیرات حملونقل و تسهیلات (مانند انتشار گازها در حمل‌ونقل، پسماند و...) است. در ابتدا زنجیره تأمین را با تمامی محدودیتها و ظرفیتها به‌صورت ریاضی، مدل کرده و در ادامه برای حل مدل و کمینه کردن تأثیرات محیطی از نرم‌افزار لینگو، الگوریتم فراابتکاری ژنتیک (GA) استفاده کردهایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multi-objective Modeling in Green Supply Chain Management with Genetic Algorithm

نویسندگان [English]

  • Asghar Aghaie
  • Hamid Haji MolaMirzaie
چکیده [English]

In general, the goal of most supply chain optimization issues is to minimize the overall supply chain cost, although environmental protection is a general concern, a green supply chain has seriously suggested a solution to this concern by minimizing its impact on nature. . Regarding the growth of our country from an industrial point of view, and the presence of important natural and environmentally important (green) resources, this issue can be considered as a goal in the process of political, social, cultural and economic policy making for all internal organizations of the country. Strategic and at the top of one of the most important management issues. This research includes two goals: one minimizing overall cost over the supply chain (direct and reverse supply chain), while it includes fixed costs of construction, transportation, variable costs, recycling costs and the cost of destroying returned goods and waste. The second goal is to minimize all environmental impacts in the supply chain, and in particular the effects of transportation and facilities (such as emissions in transport, waste ...). Initially, the supply chain has been modeled mathematically with all constraints and capacities, and we have used the Genetic Hyperactivity Algorithm (GA) to solve the model and minimize the environmental effects of Lingo software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • genetic algorithm
  • Multi Objective Model
  • Green supply chain
  • Environmental Impact
  • Optimization