بررسی تأثیر سبک‌های رهبری بر استقرار مدیریت دانش (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی استان قزوین)

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سبک‌های رهبری بر استقرار مدیریت دانش در فرماندهی انتظامی استان قزوین است. این پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی و از حیث روش از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان معاونتهای ستادی و پلیس‌های تخصصی فرماندهی انتظامی استان قزوین بوده است که حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 160 نفر، به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه سبک رهبری در مدیریت دانش و استقرار مدیریت دانش بوده است که روایی آن از طریق محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ، 893/0 بوده است که نشان‌دهنده پایایی مناسب این ابزار است. هم‌چنین برای سنجش متغیرهای مدل پیشنهادی در پژوهش، از طریق روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین سبک‌های رهبری در مدیریت دانش، شامل سبک انسان‌گرا، نظام‌گرا، پویا و انفعالی با استقرار مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در این میان سبک انسان‌گرا در رتبه اول قرار دارد. درجه اهمیت و تأثیر هر کدام از سبک‌های رهبری در مدیریت دانش با دیگری متفاوت بوده است؛ بنابراین می‌توان با تقویت آن نوع از سبک رهبری که بیشترین تأثیر را بر استقرار مدیریت دانش دارد، به نحو اثربخش‌تری بر استقرار مدیریت دانش صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Leadership Styles on Establishing Knowledge Management (Case study: Ghazvin Provincial Police Command)

نویسندگان [English]

  • Hajieh rajabi Farjad
  • Hosein Rashidi Rad
  • Reza Ahadi
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of leadership styles on the establishment of knowledge management in the police department of Qazvin province. This research is based on objective, practical and descriptive-survey method. The statistical population consisted of all the staff of the deputy chiefs and policemen of the police command of Qazvin province. The sample size was selected by stratified random sampling method using Cochran formula. The data gathering tool was a questionnaire of leadership style in knowledge management and knowledge management deployment. The validity of the questionnaire was content of 893/0 and its reliability was 0.893, which indicates the reliability of this tool. Also, to measure the variables of the proposed model in the research, using the structural equation modeling and confirmatory factor analysis method have been used. The results of the research indicate that there is a positive and significant relationship between leadership styles in knowledge management, including humanistic, systematic, dynamic and passive style with the establishment of knowledge management. In the meantime, humanistic style is ranked first. The significance and impact of each of the leadership styles in knowledge management has been different. Therefore, it is possible to strengthen the leadership style that has the greatest impact on the establishment of knowledge management more effectively on the establishment of knowledge management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • Leadership Style
  • Knowledge Management Process Ability
  • Knowledge Management Infrastructure Capability