ادراک کارکنان از عدالت سازمانی و رابطه آن با بهبود نظام سلامت اداری ناجا (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی استان مازندران)

نویسندگان

چکیده

عدالت سازمانی، به احساس و ادراک کارکنان از میزان انصاف و برابری در رفتارها و روابط کاری اشاره دارد. از سوی دیگر یکی از مسائل مهم و اثرگذار در سازمان ها وجود سلامت اداری در محیط آن هاست. سلامت اداری واژه مثبتی است که در مقابل فساد اداری قرار دارد و به وضعی فراتر از اثربخشی کوتاه مدت سازمان اشاره می کند. هدف از این پژوهش تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و بهبود نظام سلامت اداری کارکنان ناجا است. پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کارکنان پلیس آگاهی و راهور فرماندهی انتظامی استان مازندران است که با استفاده از روش نمونه گیری کوکران، 186 نفر به شکل تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی نیهوف و مورمن(1993) و پرسشنامه محقق ساخته سلامت اداری است. پایایی سوالات با استفاده از فرمول آلفای کرانباخ برای عدالت سازمانی92/0 و سلامت اداری 90/0 سنجش و تایید شد. برای بیان توصیفی و تجزیه و تحلیل داده‌ ها از روش آمار توصیفی و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون با نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با سلامت اداری کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بعد عدالت رویه ای و عدالت توزیعی به ترتیب بیش ترین و کم ترین رابطه ضریب همبستگی با سلامت اداری را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Employee perceptions of organizational justice and its relationship with the improvement of the administrative health system of the NAJA

نویسندگان [English]

  • Seyed Mehdi Ahmadi
  • Gholamali Orangian
چکیده [English]

Employee perceptions of organizational justice and its relationship with the improvement of the administrative health system of the NAJA

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Justice
  • Corruption
  • Administrative health improvement
  • Staff perception