بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کارکنان به احراز مشاغل فرماندهی کوپ(مطالعه موردی فا.ا.اردبیل)

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر تمایل کارکنان به احراز مشاغل فرماندهی کوپ در محدوده فرماندهی انتظامی استان اردبیل است. پژوهش حاضر به روش توصیفی از نوع پیمایشی است. نمونه تحقیق از طریق فرمول کوکران 195 نفر تعیین شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن از طریق آلفای کرونباخ، 84/0 به دست آمد و بیانگر ثبات و همسانی درونی پرسشنامه می باشد. برای سنجش نرمال بودن داده ها از آزمون(K-S) و برای آزمون فرضیات از آزمون ضریب رگرسیون استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق 195 نفر از کارکنان فرماندهی انتظامی استان اردبیل است. براساس خروجی داده ها، 667/0 از تغییرپذیری گرایش کارکنان به احراز مشاغل فرماندهی کوپ را می توان توسط عوامل سازمانی،743/0 را توسط عوامل شغلی و 653/0 را توسط عوامل فردی در نظر گرفت. بنابراین می توان گفت هر سه عامل سازمانی، شغلی و فردی در گرایش کارکنان به مشاغل فرماندهی و مدیریتی فرماندهی انتظامی استان اردبیل موثر است که تاثیر هر یک با یکدیگر متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting Employees' Desire to Achieve Police Command Jobs

نویسندگان [English]

  • Yaghub abdillah Zadeh
  • Shahamat Hoseinian
  • Akbar Reza Zadeh
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the factors affecting the employees' willingness to assume the positions of the Police Command within the Police Chief of Ardabil Province. The present study is a descriptive survey method. The research sample is determined by the Cochran formula of 195 people. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire whose validity was 0.84 by Cronbach's alpha and indicating the consistency and consistency of the questionnaire. To measure the normality of the data, the test (K-S) was used and the regression coefficient test was used to test the hypotheses. The statistical population of the study is 195 employees of the Ardebil Provincial Police Command. Based on the data output, 0.67 percent of the change in the tendency of employees to the running of the Coop canceled office can be considered by organizational factors, 743.0 by occupational factors and 0.653 by individual factors. Therefore, it can be said that all three organizational, occupational and individual factors are effective in the tendency of employees to the command and management jobs of the Ardebil Provincial Police Command, whose effect is different each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Command jobs
  • Organizational Factors
  • Individual Factors
  • occupational factors