تحلیلی بر وجوه سه گانه سلامت سازمانی: الگوی تعامل بین اثربخشی، پاسخگویی و انسجام

نویسندگان

چکیده

سلامت، سازه ای چند بعدی، پیچیده و شامل فرایندهایی است که در نظام سازمان برای دستیابی به هدف‌ها و تحقق مطلوبیت های اساسی مد نظر است. در این راستا الگوها و چارچوبهای متنوعی ایجاد شده است که هر یک به نوعی در توصیف، تحلیل و تبیین این سازه حرکت کرده اند. با این حال، عدم اجماع نظر در خصوص ابعاد آن در منابع و مآخذ دانشگاهی و گوناگونی مدلهای غیربومی بر خلاء نظری در این حوزه دلالت داشته است؛ بنابراین، هدف این مقاله تحلیل وجوه سه گانه (اثربخشی، پاسخگویی، انسجام) الگوی سلامت سازمانی است. این چارچوب، نگرشی واقع گرایانه و کاربردی نسبت به وجوه سلامت سازمانی ایجاد خواهد کرد که به کمک آن میتوان مدام شرایط موجود را بهبود بخشید. این مطالعه با رهیافت تحلیلی صورت پذیرفته که در خلال آن به مدل های سلامت سازمانی، وجوه افتراق و کانون تمرکز آن ها و تحلیل وجوه مدل مذکور پرداخته شده است. نتایج مطالعه، حاکی از خلاء عدم وجود الگوی جامع در حوزه سلامت به شیوه بومی است و بر آن است تا فرایندهای سازمانی و درپی آن پاسخگویی مطلوب به محیط را که به بقای معنادار سازمان در محیط خود منجر می شود، بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Trilogy of Organizational Health: An Interaction Model between Effectiveness, Accountability and Coherence

نویسندگان [English]

  • Jafar Tork Zadeh
  • Saiedeh Basiri
  • Reza Aghili
چکیده [English]

Health is a multidimensional, complex, and involves processes that are considered in the organization's system to achieve goals and realize basic utility. In this regard, various patterns and frameworks have been created, each of which has been somehow in the description, analysis and explanation of this structure. However, the lack of consensus on its dimensions in academic sources and the variety of non-native models implies a theoretical vacuum in this area; therefore, the purpose of this paper is to analyze the threefold dimensions (effectiveness, accountability, coherence) of the organizational health pattern . This framework will create a realistic and applied attitude towards the health of the organization, which can continuously improve the existing conditions. This study has been conducted with an analytical approach in which organizational health models, differentiation and focal points and the analysis of the aforementioned models are analyzed. The results of the study indicate that there is a lack of a comprehensive pattern in the field of native health and aims to improve organizational processes followed by a desirable response to the environment, which will lead to significant organizational survival in their environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Health
  • effectiveness
  • Accountability
  • coherence