بررسی تأثیر مؤلفه‌های یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی در فرماندهی انتظامی استان مازندران

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر در پی بررسی تأثیر مؤلفه‌های یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی در کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران است. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است که به روش میدانی اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان نیروی انتظامی استان مازندران است که به روش تصادفی طبقه‌ای تعداد 390 نفر انتخاب شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته شامل 54 سؤال است. برای مطالعه پایایی پژوهش از روش آلفای کرونباخ و برای روایی نیز از روایی صوری و محتوا استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. با توجه به اندازه ضریب همبستگی بین مؤلفه‌های یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی و همچنین اندازه ضریب همبستگی 506/0 در فرضیه اصلی، یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی تأثیر دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نیروی انتظامی برای تحقق تعهد سازمانی کارکنان باید یادگیری را در حوزه‌های درون سازمانی و تعاملات بیرونی نهادینه کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

یادگیری فردی، یادگیری سازمانی، یادگیری بین سازمانی، تعهد سازمانی

نویسنده [English]

  • Mohammad Salehi
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of organizational learning components on organizational commitment among police officers of Mazandaran province. This research is a descriptive survey that was carried out in a field experiment. The statistical population of this study is Mazandaran police force staff. 390 people were selected by stratified random sampling method. The research instrument was a researcher-made questionnaire containing 54 questions. Cronbach's alpha method was used to study the reliability of the research, and for validity, the content validity and validity were used. Descriptive statistical methods, Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis were used to analyze the data. Considering the correlation coefficient between organizational learning component and organizational commitment as well as the size of the correlation coefficient of 0.506 in the main hypothesis, organizational learning has an impact on organizational commitment. The results of the research indicate that the police should institutionalize the learning within the organizational and external interactions to fulfill the organizational commitment of the staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual learning
  • organizational learning
  • Interpersonal learning
  • organizational commitment