علامت شناسی تک اختلالی یا شاخص ضریب ناراحتی:

چکیده

در این بخش نمره های بدست آمده از سوالهای مربوط به هر اختلال بر تعادد سوالهای مربوط به همان اختلال تقسیم می گردد. به این ترتیب میانگین نمره مربوط به هر اختلال به دست می آید. اگر میانگین نمره فر در هر اختلال بیشتر از 5/2 باشد دال بر آن است که فرد در آن اختلال دارای مشکل قابل توجه می باشد و اگر میانگین مذکور 3 یا بیشتر باشد گویای آن است که مشکل فرد در ارتباط با آن اختلال جدی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -