عوامل مؤثر بر هوش سازمانی بر اساس مدل آلبرخت

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری و مدیریت، دانشکده علوم انسانی واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران الکترونیک

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک

چکیده

هوش سازمانی به‌عنوان متغیری شناخته شده که به احتمال زیاد می‌تواند در بهبود عملکرد فردی و سازمانی نقش کلیدی داشته باشد، مطرح شده است. این پژوهش را با هدف شناسایی عوامل مؤثر هوش سازمانی بر اساس مدل آلبرخت انجام داده اند. روش پژوهش بر مبنای هدف کاربردی و بر اساس گردآوری داده‌ها توصیفی–پیمایشی است. روش گردآوری داده‌های پژوهش حاضر، روش میدانی و کتابخانه‌ای است. در این روش از منابع کتابخانه، اینترنت استفاده شده است. در این پژوهش ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه کارل آلبرخت است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ستادی بانک قوامین بود که تعداد آن 180 نفر بودند. نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی ساده است. حجم نمونه با توجه به جامعه آماری با استفاده فرمول کوکران120 نفر تعیین شد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌های جمعیت‌شناختی از روش‌‌‌‌‌‌‌‌های آمار توصیفی و برای تعمیم نتایج از آمار استنباطی شده است. برای بررسی نرمال بودن جامعه از آزمون کولموگروف - اسمیرنوف وبرای بررسی تأثیر متغیرها از تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر آن است که ابعاد هفت‌گانه مدل آلبرخت بر هوش سازمانی مدیران ستادی بانک قوامین تأثیرگذار است. مدیران ارشد، سالانه می‌توانند ابعاد هفت‌گانه هوش سازمانی رادر برنامه راهبردی خود قرار دهند و در برنامه‌های خود تجدید نظر کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Factors Influencing Organizational Intelligence Based on the Albrecht Model

نویسندگان [English]

  • Seddigheh Tootian Esfahani 1
  • Shahrzad Tayaran 2
  • Maryam Zandi 3
چکیده [English]

Organizational intelligence has been identified as a known variable that can most likely play a key role in improving individual and organizational performance. This research was conducted to identify the effective factors on organizational intelligence based on the Albrecht model. In terms of its objective the present research is of an applied type and in terms of data collection procedure it is a descriptive-survey study. The method of data collection of this research is field and library studies. In this research, the data were collected using Carl Albrecht questionnaire. The statistical population consisted of all 180 Gavamin Bank headquarter managers. Sampling was conducted using simple random sampling method. The sample size was determined as 120 individuals using the Cochran formula. In this research, descriptive statistics were employed to analyze the demographic characteristics and inferential statistics were employed to generalize the results. Kolmogorov-Smirnov test was used to study the normality of the community and factor analysis was used to examine the effect of variables. The results indicate that the seven dimensions of the Albrecht model are influential on the organizational intelligence of the managers of the Qavamin Bank. Senior managers can annually implement the seven dimensions of organizational intelligence in their strategic plan and rethink their programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Intelligence
  • Desire for change
  • Performance pressure
  • Strategic Thinking
  • Shared destiny
  • Knowledge application
  • Ghavamin Bank