فراتحلیل پژوهش‌های مرتبط با رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر فراتحلیل پژوهش‌های انجام شده در زمینه رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی، برای برآورد اندازه اثر کلی پژوهش‌های مربوطه است. پژوهش حاضر با توجه به روش آن، از نوع کاربردی و توسعه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش را پژوهش‌های پیشین در رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی تا سال 1395 تشکیل داد. برای نمونه‌گیری از جامعه یادشده، از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاد شده است. از طریق نمونه‌گیری هدفمند هشت پژوهش که دارای ویژگی‌های مناسب برای ورود به فراتحلیل بودند انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس روش فراتحلیل است. بدین صورت که از نمودار قیفی و روش رگرسیونی خطی اِگر، هم‌بستگی رتبه‌ای بِگ و مزومدار و N ایمن از خطا به بررسی خطای انتشار و با آزمون Q به بررسی ناهمگونی مطالعات پرداخته شده است. با توجه به ناهمگونی پژوهش‌های انجام شده از مدل اثرات تصادفی برای ترکیب و رسیدن به اندازه اثر کلی استفاده شد. اندازه اثر برآورد شده در نمونه‌های مورد پژوهش 479/0 است که براساس نظام تفسیر کوهن در سطح متوسط می‌باشد. پس در مجموع می‌توان گفت تعهد سازمانی در سطح زیادی بر رضایت شغلی کارکنان ناجا تأثیر دارد. از آن‌جایی که هدف فراتحلیل ترکیب نتایج پژوهش‌های پیشین است و از این طریق می‌توان چشم‌انداز روشن‌تری از نتایج پژوهش‌های مختلف ارائه کرد؛ بنابراین می‌توان گفت با افزایش تعهد سازمانی، رضایت شغلی نیز با شدتی متوسط افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of Research Related to Organizational Commitment and Job Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Nourmohammad Rezaie 1
  • Hossein Bejani 2
چکیده [English]

The purpose of this study is a meta-analysis of the investigations on the relationship between organizational commitment and job satisfaction to estimate the magnitude of the overall effect size of the relevant studies. The present study, based on its method, is of an applied and developmental type. The statistical population of this study included previous studies on organizational commitment and job satisfaction up to 2016. Using a purposive sampling method, 8 studies that had the proper characteristics for entering the meta-analysis were selected. The data were collected using library studies and the data analysis method was based on meta-analysis. In this way, using the funnel chart and linear regression method, the rank correlation and N-Secure from the error, the emission error is examined and using the Q test the heterogeneity of the studies was examined. Considering the heterogeneity of the studies, the random effects model was used to combine and achieve the overall effect size. The estimated effect size of the samples is 0.479, which is moderate on the basis of Cohen's interpretation system. Therefore, it can be said that organizational commitment has a large impact on job satisfaction of I.R.I Police staff members. Since the purpose of the meta-analysis is to combine the results of previous research and thus provide a clearer perspective of the results of various researches, it can be said that by increasing organizational commitment, job satisfaction also increases with moderate intensity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Intelligence
  • Desire for change
  • Performance pressure
  • Strategic Thinking
  • Shared destiny
  • Knowledge application