رابطه تنوع شناختی و خلاقیت تیمی با در نظر گرفتن نقش میانجی انگیزه درونی و تعدیل‌گر رهبری تحول‌گرا

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، مؤسسه آموزش عالی امین

چکیده

رهبران تحول‌گرا با حمایت از خلاقیت و تنوع فردی و توانمندسازی روان‌شناختی، پیروانشان را توانمند کرده و یک فضای خلاقانه و متنوع در سازمان برقرار می‌کنند. هدف این مطالعه بررسی ارتباط تنوع شناختی، انگیزه دورنی تیم و خلاقیت با لحاظ کردن متغیر تعدیلی مدیریت تحول‌آفرین است. روش پژوهش از نوع توصیفی- هم‌بستگی و از نوع کاربردی بوده و جامعه آماری آن شامل کارکنان بنیاد تعاون نیروی انتظامی تهران (شرکت گروه هتل‌ها و مجتمع‌های پردیس ناجا) است. نمونه به‌صورت تصادفی ساده از میان جامعه تعیین شد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و فرمول کوکران تعداد 132 نفر برآورد شد. نتایج این مطالعه با به‌کارگیری مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) نشان می‌دهد که تنوع شناختی با خلاقیت تیم رابطه مثبت و معنی‌داری دارد. اعضای با سبک‌های تفکر و سیستم‌های ارزش مختلف می‌توانند مشکلات را از زوایای مختلف تحلیل کنند و انتخاب‌های متفاوتی را در نظر بگیرند. تنوع شناختی با انگیزه درونی تیم ارتباطی مثبت و معنی‌داری دارد؛ هرچه تنوع شناختی تیم بیشتر باشد، احتمال بیشتری دارد که اعضای آن اطلاعات، دانش و دیدگاه‌های مربوط به وظایف خود را در اختیار داشته باشند. شواهد نشان می‌دهد که انگیزه درونی تیم در میانجی‌گری ارتباط مثبت بین تنوع شناختی و خلاقیت تیمی تأثیرگذار نیست. علاوه بر این، ابعاد رفتاری مدیریت تحول‌گرا می‌تواند رابطه بین تنوع شناختی و انگیزش درونی تیمی را تعدیل کند. رهبری تحول‌گرا اثر غیرمستقیم تنوع شناختی بر خلاقیت تیمی را از طریق انگیزش درونی تیمی تعدیل می‌کند، به‌طوری‌که رابطه زمانی قوی‌تر است که رهبری تحول‌گراتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Cognitive Diversity and Team Creativity Considering the Mediating Role of Intrinsic Motivation and Moderating role of the Transformational Leadership

نویسندگان [English]

  • Maryam Ahmadi Zahrani 1
  • Hamid-Reza Jadidoleslami 2
چکیده [English]

Transformational leaders empower their followers by supporting creativity and individual diversity and psychological empowerment, creating a creative and diverse atmosphere in the organization. The purpose of this study was to examine the relationship between cognitive diversity, team intrinsic motivation and creativity by considering the moderating variable of transformational management. The research method is descriptive-correlational and of an applied research type. The statistical population includes employees of the Tehran Police Co-operative Foundation (the group of hotels and complexes of I.R.I Police Pardis). The samples were determined using simple random sampling method. The sample size was estimated as 132 individuals using Morgan table and Cochran formula. Using Structural Equation Modeling (SEM), the results of this study show that cognitive diversity has a positive and significant relationship with team creativity. Members with diverse thinking styles and different value systems can analyze problems from different angles and consider different choices. The cognitive diversity has a positive and significant relationship with the team's intrinsic motivation: the greater the cognitive diversity of the team, the more likely it is that its members have the information, knowledge and views related to their duties. Evidence suggests that the team's intrinsic motivation does not have a mediating role in the positive relationship between cognitive diversity and team creativity. In addition, behavioral dimensions of transformational management can moderate the relationship between cognitive diversity and team intrinsic motivation. Transformational leadership moderates the indirect effect of cognitive diversity on team creativity through teamwork intrinsic motivation, in a way that the relationship is stronger when the leadership is more trans formative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive diversity
  • Transformation leadership
  • Team intrinsic motivation
  • Creativity