رتبه‌بندی راهبردهای آماد و پشتیبانی با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (FAHP)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبائی (ره) و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

چکیده

با توجه به محدودیت منابع سازمانی و نظر به این‌که اجرای همه راهبردها به‌طور هم‌زمان و کامل به منابع زیادی نیاز دارد، اولویت‌بندی راهبردها امری ضروری است که بر ایجاد و برقراری پیوستگی بین اقدامات اولویت‌دار با در نظر داشتن ضعف و قوت (توانایی‌ها و منابع)، هم‌چنین فرصت‌ها و تهدیدات (عوامل خارجی و جریان‌های تأثیرگذار) تکیه دارد؛ از این‌رو، هدف از این مطالعه، رتبه‌بندی راهبردهای آماد و پشتیبانی یک سازمان نظامی است. در این راستا، می‌توان از روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی که یکی از روش‌های مناسب تصمیم‌گیری چندمعیاره است، راهبردهای آماد و پشتیبانی را رتبه‌بندی و در نهایت اولویت‌بندی آنها را تعیین کرد. در این پژوهش، با استفاده از نظرات شش نفر از کارشناسان و خبرگان امر راهبرد در آماد و پشتیبانی، رتبه‌بندی راهبردها با در نظر گرفتن منطق چند ارزشی فازی انجام گرفته است. نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که اولویت‌بندی راهبردهای آماد و پشتیبانی با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی به‌صورت زیر است؛ دانش‌بنیان شدن، توانمند‌سازی نیروی انسانی، استاندارد‌سازی و یکنواخت‌سازی، بستر‌سازی انجام فعالیت‌های اقتصادی، مشتری‌مداری، نت بهره‌ور فراگیر، توسعه سیستم‌های مکانیزه، پیاده‌سازی سامانه یکپارچه تأمین، پیاده‌سازی سامانه یکپارچه توزیع، پیاده‌سازی ذخیره‌سازی، بهبود توان تحرک.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking the Logistic Strategies Using Fuzzy Analysis Hierarchy Process (FAHP)

نویسندگان [English]

  • Milad Aghaie 1
  • Reza Aghaie 2
چکیده [English]

Given the limited organizational resources and the fact that the simultaneous and full implementation of all strategies requires many resources, prioritization of strategies is necessary and relies upon establishing a connection among the priority actions with regard to weaknesses and strengths (abilities and resources), and also opportunities and threats (external factors and influential factors); hence, the purpose of this study is to rank the logistic strategies and a military organization. In this regard, the hierarchical analysis process method, which is one of the most appropriate methods for multi-criteria decision making, can be used to rank the logistic strategies, and ultimately prioritize them. In this research, using the views of six appropriate experts and informants of strategy in logistics, the ranking of strategies was carried out taking into account the fuzzy multivariate logic. The results of the research findings suggest that prioritizing logistic strategies using the fuzzy hierarchy process analysis technique is as follows: becoming knowledge-based, empowerment of human resource, standardization and uniformity, establishment of economic activities, customer orientation, comprehensive and productive maintenance and repair, development of mechanized systems, implementation of integrated supply system, implementation of integrated distribution system, implementation of storage, mobility enhancement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ranking
  • Strategy
  • Fuzzy Analysis Hierarchy Process
  • logistics