سنجش رابطه میان ابعاد مدیریت اسلامی و اخلاق اسلامی با رفتار شهروندی سازمانی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی، استادیار دانشگاه محقق اردبیل، عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی – دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه مدیریت و اقتصاد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سازمان‌های دولتی گرایش مالی اقتصادی، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه اقتصاد و مدیریت

چکیده

در محیط‌های رقابتی امروزی توسعه رفتارهای شهروندی سازمانی در میان کارکنان یکی از عوامل کلیدی برای ارتقای عملکرد سازمانی به‌شمار میرود. از سوی دیگر مسئولیت اجتماعی و ضرورت کسب مشروعیت محیطی به‌وسیله سازمان‌ها توجه به اخلاق را ضروری کرده است؛ بر این اساس، این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت اسلامی و اخلاق اسلامی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری ارومیه انجام شده است. روش پژوهش از نوع هم‌بستگی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان شهرداری ارومیه هستند که به روش نمونه‌گیری تصادفی تعداد 170 نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسش‌نامه استفاده شد. ضریب پایایی پرسش‌نامه با استفاده از آلفای کرونباح برای ابعاد مدیریت اسلامی 72/0 و برای ابعاد اخلاق اسلامی 68/0 به‌دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسش‌نامه با آزمون‌ رگرسیون تک متغیره، رگرسیون چند متغیره و آزمون پیرسون در نرم‌افزار SPSS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین ابعاد مدیریت اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی‌داری وجود دارد و در این بین بعد معنوی مدیریت اسلامی بیشترین ضریب هم‌بستگی را با رفتار شهروندی سازمانی داشته است و مؤثرترین متغیر بر رفتار شهروندی سازمانی با ضریب تأثیر(319/0) است. هم‌چنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین ابعاد اخلاق اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی‌داری وجود دارد و در این میان بعد عدالت بیشترین هم‌بستگی را با رفتار شهروندی سازمانی داشته است و مؤثرترین متغیر بر رفتار شهروندی سازمانی در بین شاخص‌های اخلاق اسلامی با ضریب تأثیر(423/0) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Relationship between the Dimensions of Islamic Management and Islamic Ethics and Organizational Citizenship Behavior

نویسندگان [English]

  • Hossein Rahimi Kolour 1
  • Elnaz Hassaninia 2
چکیده [English]

In today's competitive environments, the development of organizational citizenship behaviors among employees is one of the key factors for improving organizational performance. On the other hand, social responsibility and the necessity of obtaining environmental legitimacy by organizations have required attention to morality. Accordingly, this research aimed to investigate the relationship between dimensions of Islamic management and Islamic ethics and organizational citizenship behavior of Urmia municipality staff members. The research method is of a correlational type and in terms of purpose, it is considered as an applied research study. The statistical population of the study was Urmia municipality staff members. Using Cochran's formula and random sampling method, 170 individuals were selected as sample size. A questionnaire was employed to collect the data. Using Cronbach alpha formula, the reliability coefficients of the questionnaire were obtained as 0.72 for Islamic management dimensions and 0.88 for dimensions of Islamic ethics. Data analysis was performed using one-variable regression, multiple-variable regression and Pearson test through SPSS software. The results of this study showed that there is a significant relationship between dimensions of Islamic management and organizational citizenship behavior. In this regard, the spiritual dimension of Islamic management has the highest correlation with organizational citizenship behavior and it is the most effective variable on organizational citizenship behavior with the effect size of .391. Also, the results of the research show that there is a significant relationship between the dimensions of Islamic ethics and organizational citizenship behavior, and the justice dimension has the highest correlation with organizational citizenship behavior and it is the most effective variable on organizational citizenship behavior among the indices of Islamic ethics with the effect size of .423.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Management
  • Islamic Ethics
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Urmia Municipality staff members