بررسی نقش شایستگی‌های مدیریتی در ترویج فرهنگ نوآوری و اعتماد نهادی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری علم و فناوری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

2 استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده

امروزه یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین موضوعات قابل بحث که در حیات سازمان‌ها مطرح است، موضوع اعتماد نهادی است. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﭘﺎﺳﺨ‌‌ﮕﻮﯾﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﻼﻃﻢ، وجود مهارت‌های مدیریتی و به دنبال آن ترویج یک فرهنگ نوآور ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻋﺘﻤﺎد به ﺳﺎزﻣﺎن است. به همان اندازه که اعتماد سازمانی کاهش یابد، توان سازمان برای فعالیت اثربخش نیز کاهش می‌یابد؛ بنابراین، هدف این پژوهش ارزیابی نقش شایستگی‌های مدیریتی در ترویج فرهنگ محرک خلاقیت و نوآوری و افزایش اعتماد نهادی در سازمان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) به‌عنوان نمونه مطالعاتی می‌باشد. این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و از لحاظ هدف کاربردی است. برای انجام تحلیل عاملی تأییدی متغیرها، از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی با نرم‌افزار اسمارت پی ال اس3 استفاده شده است. برای این منظور، رؤسای 84 کلانتری سراسر شهر تهران از طریق پرسش‌نامه طراحی شده بر اساس طیف 5 گزینه‌ای لیکرت مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که 1) شایستگی‌های مدیریتی تأثیر مستقیم و معناداری بر فرهنگ محرک خلاقیت و نوآوری دارد، 2) شایستگی‌های مدیریتی تأثیر مستقیم و معناداری بر اعتماد نهادی دارد، 3) فرهنگ محرک خلاقیت و نوآوری تأثیر مستقیم و معناداری بر اعتماد نهادی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Managerial Competencies in Promoting Innovation Culture and Institutional Trust

نویسندگان [English]

  • Mir Hamid Taghavi 1
  • Ali-Reza Aliahmadi 2
چکیده [English]

Today, one of the most important and most debatable topics in the life of organizations is the issue of institutional trust. Given the urgency of responding to the turbulent environment, the existence of management skills and, subsequently, the promotion of an innovative culture are meant encouraging trust in the organization. As much as the organizational trust diminishes, the organization's ability to operate effectively decreases. Therefore, the purpose of this research is to assess the role of managerial competencies in promoting a culture of stimulating creativity and innovation and increasing institutional trust in IRI Police organization as a case study. This research is of a descriptive and survey type of study and in terms of its purpose it is considered as an applied research study. To perform a confirmatory factor analysis of variables, the structural equation modeling method based on partial least squares method has been employed using SmartPlus-3 software. For this purpose, the 84 chancellors of the entire city of Tehran were assessed using a questionnaire based on the 5-option Likert scale. The results of the research show that (1) management competencies have a direct and significant impact on the stimulating culture of creativity and innovation, (2) management competencies have a direct and significant effect on institutional trust, (3) stimulating culture of creativity and innovation has a direct and significant effect on institutional trust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management competence
  • Culture
  • institutional trust
  • Structural equations
  • I.R.I police organization