بررسی رابطه معنویت کارکنان با عملکرد شغلی در کلانتری‌های فاتب

نویسندگان

1 دانشیار گروه منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

3 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، دانشکده مدیریت و فرماندهی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

امروزه، ماهیت کار تغییر کرده و در نتیجه ارتباط بین مدیران و کارکنان نیز دگرگون شده است. با برخورداری از معنویت، مدیران نه تنها می‌توانند عملکرد را در محیط کار یا سازمان خود بهبود بخشند، بلکه مهم‌تر از آن، می‌توانند محیطی را فراهم کنند که کارکنان از یک رضایت درونی برخوردار شوند؛ از این‌رو، هدف این پژوهش شناسایی رابطه معنویت کارکنان با عملکرد شغلی در کلانتری های فاتب می‌باشد. روش تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و بر اساس گردآوری داده‌ها، توصیقی – همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام کارکنان کلانتری‌های شهر تهران می‌باشد که تعداد 335 نفر بر اساس فرمول کوکران به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. روش گردآوری داده‌ها، کتابخانه‌ای و میدانی است. ابزار تحقیق، پرسشنامه‌های محقق‌ساخته است که روایی آن از طریق خبرگان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ با عدد 85/. تأیید شد. سپس، داده‌ها به‌وسیله نرم‌افزار Spss و آزمون‌های کلموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین معنویت کارکنان با عملکرد شغلی آنان رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Employees' Spirituality and Job Performance in Tehran Metropolitan Police Stations

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Javad Kameli 1
  • Seddigheh Tootian Esfahani 2
  • Hamzeh Babrian 3
چکیده [English]

Today, the nature of work has changed, and the relationship between managers and employees has also changed. By virtue of spirituality, managers can not only improve performance in their work environment or organization, but more importantly, they can provide an environment in which employees have an inner satisfaction. Therefore, the researchers aimed at identifying the relationship between spirituality of the staff members and job performance in Tehran Metropolitan Police Stations. In terms of its objectives, this study is of an applied research type and in terms of data collection procedure it is descriptive-correlational study. The statistical population of this research includes all the staff members of police stations in the city of Tehran. 335 individuals were selected based on Cochran formula using stratified sampling method. The data gathering method was library and field study. The research tool was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by experts and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha (.85). Then the data were analyzed by SPSS software and the tests of Kolmogorov-Smirnov and Spearman correlation coefficient. The findings of the research showed that there is a significant relationship between the spirituality of the employees and their job performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirituality
  • Job Performance
  • Police Station
  • Spirituality of staff members