طراحی مدل معماری سرمایه‌های انسانی در سازمان‌های دولتی با استفاده از نظریه داده بنیاد

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیرت دولتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لرستان.

2 دانشجوی دکتری منابع انسانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لرستان.

3 دانشجوی دکتری منابع انسانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لرستان

چکیده

وجود منابع ‌انسانی دانش‌محور، کارآمد و ماهر می‌تواند افزایش رقابت‌پذیری، کاهش هزینه‌ها و تعالی سازمانی را موجب شود. این مهم در گرو آن است که بازنگری و برنامه‌ریزی مناسبی در سازمان‌ها و منابع انسانی صورت گیرد که به آن «معماری سرمایه‌های انسانی» گفته می‌شود. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر آن است که با استفاده از نظریه داده‌بنیاد مدلی را برای معماری سرمایه‌های انسانی طراحی و تدوین کند. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی و در حوزه پارادایم (الگوواره) استقرایی است. درپژوهش حاضر، از مصاحبه عمیق به عنوان ابزار جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده که داده‌های حاصل از آن، با استفاده از نرم‌افزار Atlas.ti و با بهره‌گیری از کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده است. در این پژوهش برای انتخاب نمونه، از نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است که بر اساس اصل کفایت نظری، در پژوهش حاضر با استفاده از 26 مصاحبه این مهم حاصل شد. نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی عوامل علّی، زمینه‌ای، مداخله‌گر و پیامدهای معماری سرمایه-های انسانی و در نهایت، ارائه مدل نهایی معماری سرمایه‌های انسانی است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برای معماری سرمایه‌های انسانی، سازمان‌ها باید مدیریت کارراهه شغلی مناسبی برای کارکنان خود بر اساس اصل شایستگی و بر مبنای جانشین‌پروری داشته باشند. به‌علاوه، برای عملیاتی کردن معماری سرمایه-های انسانی، سازمان‌ها باید هم‌آیندی برنامه‌ریزی منابع انسانی با برنامه‌های راهبردی سازمان و تطابق برنامه-ریزی منابع انسانی با برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان را مدنظر خود قرار دهند. برنامه‌ریزی در جهت سرمایه-گذاری منابع انسانی دانش‌محور و متخصص و ساماندهی سازمان بر اساس نیروهای انسانی با استعداد و کلیدی، نکته دیگری است که در معماری سرمایه‌های انسانی بسیار حائز اهمیت است. در نهایت، سازمان برای معماری مناسب سرمایه‌های انسانی باید فرایند کارمندیابی خود را بر اساس نیازسنجی و مبتنی بر شایستگی و قابلیت منابع انسانی انجام دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design Architectural Model of Human Capital in Governmental Agencies Using Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Reza Sepahvand 1
  • Ali Shariatnezhad 2
  • Abdollah Saedi 3
چکیده [English]

Having knowledgeable, efficient and skilled resources can increase competitiveness, decrease costs and lead to organizational excellence. This depends on a proper review and planning of organizations and human resources that is called the human capital architecture. Therefore, the purpose of this study is to design and formulate a model for human capital architecture using grounded theory. This research is a qualitative research in the field of inductive paradigm. In the present study, deep interviewing has been used as a data gathering tool whose data have been analyzed using Atlas.ti software using open, axial and selective coding. In this research, a purposive sampling method was used to select a sample. Based on the theoretical adequacy, the present study was conducted using 26 interviews. The results of the research include identifying the causative factors, background, intervener and implications of the architecture of human capital, and ultimately providing the final model of the human capital architecture. The results indicate that for human capital architecture, organizations should have an appropriate career management system for their employees based on the principle of competence and on the basis of successors. In addition, to operationalize the architecture of human capital, organizations should consider the coherence of human resource planning with the strategic plans of the organization and the alignment of human resource planning with the strategic planning of the organization. Planning to invest knowledge-based and expert human resources in organizing an organization based on talent and key human resources is another point that is very important in the architecture of human capital. Eventually, for human capital adequacy architecture the organization must make its HRM process based on needs analysis and human resource competence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational architecture
  • human capital
  • Human capital architecture
  • Grounded Theory