نقش تعدیل‌گری رهبری تحول‌آفرین در رابطه میان جو اخلاقی ادراک‌شده و رفتارهای کاری مخرب

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی.

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

به دلیل اینکه رفتارهای کاری مخرب موجب کاهش بهره‌وری و سودآوری سازمان‌ها می‌شود، بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر رفتارهای کاری مخرب توجه بسیاری از محققان را جلب کرده است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش تعدیل‌گری رهبری تحول‌آفرین در رابطه میان جو اخلاقی ادراک‌شده و رفتارهای کاری مخرب است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان ستادی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران می‌باشند که از میان آن‌ها 207 نفر بر اساس جدول مورگان به‌ عنوان نمونه آماری به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شد. گردآوری داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه رفتار های کاری مخرب اسپکتور و همکاران (2006) و پرسشنامه رهبری تحول‌آفرین باس و آوولیو(1990) و پرسشنامه جو اخلاقی ویکتور و کالن (1988) انجام شد. روایی صوری و روایی سازه پرسشنامه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، جهت بررسی پایایی آلفای کرونباخ محاسبه شد. به‌علاوه، برای سنجش کفایت داده‌ها از آزمون KMO استفاده شد. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌سازی معادلات ساختاری با بهره‌گیری از نرم‌افزار‌هایAmos و SPSS استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد، جو اخلاقی مراقبتی و جو اخلاقی حرفه‌گرایی بر رفتارهای کاری مخرب تأثیر منفی معنادار دارد و جو اخلاقی ابزاری بر رفتارهای کاری مخرب تأثیر مثبت معنادار وجود دارد؛ امّا جو اخلاقی مستقل و جو اخلاقی مقرراتی بر رفتارهای کاری مخرب تأثیر معنادار در جهت پیش‌بینی شده ندارند. همچنین، رهبری تحول‌آفرین می‌تواند رابطه میان جوهای اخلاقی مراقبتی، مقرراتی، ابزاری، حرفه‌گرایی و مستقل و رفتارهای کاری مخرب را تعدیل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Moderating Role of Transformational Leadership in the Relationship between Perceived Moral Temperament and Destructive Work Behaviors

نویسندگان [English]

  • Hamed Dehghanian 1
  • Mohammad-Hossein Shojaie 2
چکیده [English]

Because destructive work behaviors reduce productivity and profitability of organizations, the study of the factors affecting malicious or destructive work behaviors attracted the attention of many researchers. The purpose of this study was to determine the moderating role of transformational leadership in the relation between perceived moral temperament and destructive work behaviors. The statistical population of this research included the staff members of the Cultural and Artistic Organization of Tehran Municipality. Using random sampling method and Morgan table, 207 individuals were selected as a statistical sample of the study. The data were collected through Spector et al.'s (2006) Destructive Work Behaviors questionnaire, Bass and Avlivo's (1990) Transformation Leadership, and Victor and Cullen's (1988) Moral Temperament Questionnaire. The face validity and construct validity of the questionnaires were examined. Also, Cronbach's alpha was calculated for ensuring the reliability. In addition, the KMO test was used to measure the adequacy of the data. Structural equation modeling was employed to analyze the data and test the research hypotheses using Amos software and SPSS software. Findings of the research showed that moral temperament of care and moral temperament of professionalism had a significant negative effect on destructive work behaviors and the instrumental moral temperament had a significant positive effect on destructive work behaviors, but independent moral temperament and regulatory moral temperament did not have a significant effect on destructive work behaviors in a predicted way. Also, transformational leadership can moderate the relationship between care, regulatory, instrumental, professionalism and independent moral temperaments and destructive work behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Destructive work behaviors
  • Perceived moral temperament
  • Transformational Leadership
  • Deviant behaviors