بررسی رابطه بین ویژگی‌های محیط کار و استرس روانی با توجه به نقش میانجی تضاد خانواده و کار

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناس‌ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد علی‌آباد کتول

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول.

3 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت دولتی، گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول

چکیده

پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهند که تنش و نارضایتی از شغل باعث بروز استرس روانی در فرد می‌گردد که این امر به نوبه خود تأثیرات منفی و به‌سزایی در سایر زمینه‌های زندگی اعم از اجتماعی، فردی و خانوادگی دارد. بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین ویژگی‌های محیط کار و استرس روانی با توجه به نقش میانجی تضاد خانواده و کار در میان کارکنان شعب بانک ملی شهرستان گرگان است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است و جامعه‌ آماری آن، کلیه کارکنان شعب بانک ملی شهرستان گرگان به تعداد 240 نفر می‌باشد و تعداد نمونه نیز بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 144 نفر بوده که جهت اطمینان بیشتر تعداد 165 پرسشنامه توزیع گردیده است. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه است که از پرسشنامه تضاد کار و خانواده مینوته و همکاران (2012)، استرس روانی شیمان و گلاوین (2011) و حمایت همکار، حمایت سرپرست و استقلال کاری مینوته (2012) و فشار کاری شیمان و گلاوین (2011) استفاده‌ شده است که ضریب آلفای کرونباخ همه آن‌ها بالای 7/0 بوده است. جهت تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری مبتنی بر نرم‌افزار لیزرل استفاده‌ شده است. نتایج حاکی از آن است که بین حمایت همکار، استقلال شغلی، ساعات کار غیراستاندارد با تضاد خانواده – کار رابطه منفی و معنادار و بین تضاد خانواده-کار با استرس روانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between the Characteristics of the Work Environment and Psychological Stress with Respect to the Mediating role of Family and Work Conflict

نویسندگان [English]

  • Mansoureh Sadeghi 1
  • Samereh Shojaie 2
  • Hadi Doustmohammadi 3
چکیده [English]

Several studies have shown that stress and dissatisfaction with the job lead to psychological stress in a person, which in turn has a significant negative impact on other areas of life, including social, personal and family life. Therefore, the purpose of this study was to investigate the relationship between the characteristics of the work environment and psychological stress with regard to the mediating role of the conflict of family and work among employees of the National Bank of Gorgan Branch. The research method is descriptive-survey-correlation type and its statistical population included all 240 staff members of the National Bank of Gorgan Branch. The sample size was calculated as 144 individuals via stratified random sampling method and using Krejsi and Morgan tables. To be certain, 165 questionnaires were distributed. The data gathering tool in this research was a questionnaire. The tools included Minoteh et al.'s (2012) Work and Family Conflict Questionnaire, Shiman and Glauvin's (2011) Psychological Stress, and Minoteh's (2012) Peer Support, Supervisor Support and Work Independence, and Shiman and Glauvin's (2011) Work Pressure. The Cronbach's Alpha coefficient of all of them was above 0.7. Structural equations based on the LISREL software have been used to analyze the data. The results indicate that there is a significant and negative relationship between peer support, job independence, non-standard working hours and family-work conflict. There is a positive and significant relationship between work-family conflict and psychological stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Features of work environment
  • Psychological Stress
  • Family-work conflict