تأثیر فراموشی سازمانی بر بهره‌وری نیروی انسانی با نقش میانجی توانمندسازی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دانشگاه یزد.

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه یزد

چکیده

فراموشی سازمانی، توانایی حذف دانش منسوخ و ناکارآمد است و بخش مهمی از پویایی دانش در سازمان‌ها محسوب می‌شود. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر بین فراموشی سازمانی و عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی با میانجی‌گری توانمندسازی در بین کارکنان بانک‌های دولتی شهرستان سمنان است. در پژوهش حاضر، سه فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام کارکنان بانک‌های دولتی شهرستان سمنان به تعداد 294 نفر است و نمونه پژوهش شامل 170 نفر از کارکنان است که با روش تصادفی به‌صورت طبقه‌ای و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده‌اند. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و همبستگی بوده است. به ‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه فراموشی سازمانی صلواتی و همکاران، پرسش‌نامه استاندارد توانمندسازی اسپریتزر و پرسش‌نامه استاندارد عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که فراموشی سازمانی با عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی رابطه معناداری دارد. این رابطه، به‌ویژه هنگامی که متغیر میانجی توانمندسازی وارد معادله می‌شود، از استحکام بیشتری برخوردار است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت توانمندسازی، شدت رابطه بین فراموشی سازمانی و عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Organizational Forgetting on Human Resource Productivity with the Mediating Role of Empowerment

نویسندگان [English]

  • Elahe Bina 1
  • Gholam-Reza Bordbar 2
  • Ali-Reza Rajabipour 2
چکیده [English]

Organizational forgetting is the ability to eliminate obsolete and inefficient knowledge and is an important part of the dynamics of knowledge in organizations. The purpose of this study was to investigate the effect of organizational forgetting and effective factors on human resource productivity through empowerment mediation among employees of governmental banks in Semnan. In this study, three hypotheses were examined. The statistical population of this study includes all 292 employees of governmental banks in Semnan city. The research sample consisted of 170 employees who were selected by stratified random sampling method using Morgan table. The research methodology was descriptive-survey and correlational. In order to collect the data, Salavati et al.'s Organizational Forgetting Questionnaire and Spritzer's Standard Empowerment Questionnaire and Hersey and Goldsmith's Standard Questionnaire of Factors Affecting Human Resources Productivity were employed. In order to analyze the data, a structural equation model has been used. The results of this study showed that organizational forgetting has a significant relationship with the factors affecting the productivity of human resource. This relationship, especially when the empowerment mediator variable enters the equation, is more robust. In other words, empowerment can increase the intensity of the relationship between organizational forgetting and factors affecting the productivity of human resource.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational forgetting
  • Empowerment
  • Human resource productivity
  • Governmental banks of Semnan