ارزیابی تأثیر ابعاد طراحی فرایندهای گروه‌های کاری صنعتی بر یادگیری و بازتاب‌پذیری گروه

نویسنده

مربی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور

چکیده

یادگیری و بازتابپذیری به‌عنوان یک مزیت رقابتی پایدار در سازمانها همواره مورد توجه بوده است. در این پژوهش یک مدل نظری در زمینه ارتباط میان «امور روزمره کاری»، «امور روزمره اجتماعی» (به‌عنوان ابعاد فرایندهای گروه کاری) و «ابعاد پنجگانه طراحی شغل» با یادگیری و بازتاب‌پذیری در گروههای کاری صنعتی مورد آزمون و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش، کلیه گروههای کاری صنعتی واقع در استانهای تهران، فارس، خراسان رضوی و خراسان شمالی است. 190 پرسشنامه از 48 گروه کاری صنعتی با استفاده از نمونهگیری غیرتصادفی ساده، توزیع و دریافت شده و در قالب تحقیقات پیمایشی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل و آزمون فرضیه‌های مدل با بهرهگیری از تکنیک «مدل‌یابی معادلات ساختاری» و نرم‌افزار لیزرل انجام گرفت. نتایج حاصل نشان داد اثر غیر مستقیم طراحی شغل از طریق تسهیل «امور روزمره کاری» بیش از اثر مستقیم یک شغل خوب طراحی شده بر یادگیری و بازتابپذیری است؛ دو بعد مسئولیتپذیری و شناخت نیز از میان ابعاد پنج‌گانه طراحی شغل بیشترین تأثیر را بر یادگیری نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the impact of dimensions of industrial work groups processes designs on learning and reflexivity

نویسنده [English]

  • davood khani
چکیده [English]

Learning and reflection as a sustainable competitive advantage, has always been noticed in
organizations. In this research a theoretical model on relation of "work routines", "Social
routines" (as the dimensions of work groups processes) and "five dimensions of job design" with
learning and reflexivity process in industrial work groups, tested and analyzed. Statistical
population is all kinds of industrial work groups. 190 questionnaires from 48 industrial work
groups received and studied in the survey-analytical method. Results showed indirect effect of job
design through facilitation of "work routines" on learning and reflexivity is more than the direct
effect of a well-designed job on that. Responsibility and cognition, two dimensions of five ones
of job design, showed the most effect on learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning
  • reflexivity
  • Job Design
  • work routines
  • Social routines