بررسی تأثیر مدیریت استعدادیابی بر جانشین‌پروری سازمانی (مورد مطالعه: مدیران دانشگاه محقق اردبیلی)

نویسندگان

چکیده

در دو دهه اخیر یکی از اساسیترین چالشهای پیشروی سازمانها شناسایی، پرورش و بهرهگیری از مدیران شایسته میباشد. جذب و استخدام، توسعه و حفظ استعدادهای برتر از اهداف مهم هر سازمان است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت استعدادیابی بر جانشینپروری سازمانی است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی بوده و از لحاظ روش، توصیفی-همبستگی است، جامعه آماری مد نظر تمامی مدیران دانشگاه محقق اردبیلی به تعداد 60 نفر میباشد که با استفاده ازجدول مورگان و روش نمونهگیری تصادفی ساده 52 نفر انتخاب شدند. جمعآوریاطلاعات با استفاده از پرسش‌نامه محقق ساخته با مرور ادبیات تنظیم شد و پس از تأیید روایی از طرف اساتید و خبرگان و تأیید پایایی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای هریک آنها، تحلیل دادهها با استفاده از نرم‌افزار SPSS16 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت استعدادیابی تأثیر مثبت و معنیداری برتمامی مؤلفههای جانشینپروری دارد و کلیه فرضیههای پژوهش مورد تأیید قرارگرفتند. هم‌چنین در تعیین میزان اهمیت شاخصهای جانشینپروری با رتبه‌بندی از طریق آزمون فریدمن بیشترین اهمیت مربوط به بعد اتصال برنامههای پرورش مدیران به سامانه مدیریت و برنامهریزی جانشینی وکمترین اهمیت مربوط به بعد تبیین و تدوین مدل شایستگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a