تأثیر عوامل سازمانی بر اثربخشی سازمانی با میانجی‌گری مدیریت دانش در کلانتری‌های غرب و شرق استان تهران

نویسندگان

درون سازمانی

چکیده

مؤلفه‌های درونی سازمان یکی از منابع مهم و ضروری برای موفقیت سازمان در نظر گرفته می‌شوند. نیروی انتظامی سازمانی است که به خاطر نوع فعالیت خود بر جامعه تأثیر زیادی میگذارد؛ از این رو بررسی عوامل سازمانی این نهاد بسیار مهم است و در اثربخشی این سازمان تأثیر زیادی دارد. هدف این پژوهش تأثیر عوامل سازمانی بر اثربخشی سازمانی با در نظر گرفتن نقش مدیریت دانش است. در این پژوهش متغیرهای مشارکت کارکنان، کار گروهی و ساختار سازمانی به عنوان مهم‌ترین مؤلفههای سازمانی در نظر گرفته شده است؛ بر این اساس روش پژوهش توصیقی _ همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان کلانتری‌های شهرهای اسلامشهر، ورامین و قرچک بوده است که از بین آنها به روش نمونهگیری خوشهای تصادفی 240 نفر انتخاب شدند. به منظور سنجش اثربخشی این پژوهش ازپرسش‌نامه فریدمن و یاربراق (1985: 67-68)، پرسش‌نامه ایوانسویچ و ماتیسون (1989) برای سنجش مشارکت کارمندان، پرسش‌نامه رابینز (1995: 235) برای سنجش کار گروهی، پرسش‌نامه شرمربون (1994)، برای سنجش ساختار سازمانی و از پرسش‌نامه گلد، مالهوترا و سگارس (2001) برای سنجش مدیریت دانش استفاده شده است. پایایی متغیرها با آلفای کرونباخ و روایی محتوایی و سازه آن به ترتیب با استفاده از نظر اساتید متخصص و تحلیل عامل تأییدی سنجیده شده است. داده‌ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد سنجش قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان میدهد که مؤلفههای سازمانی در بین کارکنان تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت دانش داشته است. مدیریت دانش نیز بین مؤلفههای سازمانی و اثربخشی نقش میانجی بازی میکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of Organizational factors on Organizational Effectiveness with the Mediation of knowledge Management in East and West Police of Tehran

نویسندگان [English]

  • mahdi hoseinzadeh
  • majid nematolahi
  • seyedahmad mohammadihoseini
چکیده [English]

Abstract The world largest Companies, have acquired their main advantages in the way of continuous knowledge processes. Police is an organization that because of its activities have a significant impact on society. So, study of organizational factor in this institution is very important and effect on the effectiveness. The purpose of this paper is study the impact of organizational factors on organizational effectiveness with regard to the role of knowledge management. In this research, employee involvement, teamwork and organizational structure has been considered as the most important organizational factors. The research method was survey. The population of the research was Police staff in east and west of Tehran province. Using stratified Clustering sampling and Morgan table 240 employees were selected. Five types of questionnaires with 5 items Likert Scale were used. Reliability of variables and content and construct validity is measured by professors and confirmatory factor analysis. Data was analyzed using structural equation modeling. The results show that organizational factors in Police officer has significantly positive effect on knowledge management. Knowledge management also plays the role of mediator between factors and organizational effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • Employee participation
  • Teamwork
  • organizational structure
  • effectiveness