بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: نیروی انتظامی شهرستان ایلام)

نویسندگان

چکیده

در دنیای پیچیده و پویای کنونی، سازمان‌ها در صورتی می‌توانند مزایای رقابتی خود را حفظ کنند که به‌صورت موجودیتی واحد و یکپارچه بتوانند یادگیری سریع‌تری نسبت به رقبا داشته باشند. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که به بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی پرداخته است، جامع آماری این پژوهش کارکنان نیروی انتظامی شهرستان ایلام است که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 112 نفر به‌دست آمد که 100 نفر پرسش‌نامه‌ها را تکمیل و بازگشت دادند. ابزار اصلی کسب اطلاعات در این پژوهش سه پرسش‌نامه، شامل پرسش‌نامه اطلاعات دموگرافی پاسخ‌دهندگان، پرسش‌نامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1990) و پرسش‌نامه یادگیری سازمانی بر اساس معیارهای سنجش یادگیری سازمانی گومز و همکارانش(2005) بود. روایی پرسش‌نامه‌ها توسط اساتید رشته مدیریت منابع انسانی و پایایی پرسش‌نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که سطح یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان نیروی انتظامی شهرستان ایلام در سطح متوسطی قرار دارد و بالاترین تعهدی که کارکنان نسبت به سازمان دارند تعهد عاطفی است. هم‌چنین ضریب همبستگی نشان داد که بین یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی و مؤلفه‌هایش، رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد که بیشترین همبستگی بین یادگیری سازمانی و تعهد مستمر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza
  • nabi omidi
  • Heshmatolah asgari
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational commitment
  • organizational learning
  • Commitment
  • Normative Commitment
  • Emotional Commitment