بررسی رابطه میان مدیریت استعداد و اعتماد سازمانی (مورد مطالعه:کارکنان فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 پژوهشگر همکار دفتر تحقیقات کاربردی فا استان چ و ب

3 پرسنل نیروی انتظامی

چکیده

با توجه به اهمیت اعتماد سازمانی کارکنان در کارآیی و توسعه هر سازمان، این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و اعتماد سازمانی کارکنان ناجا انجام شده است و سؤال اصلی این است که آیا بین مدیریت استعداد و اعتماد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد؟ پژوهش حاضر از نظر نوع هدف کاربردی بوده و از نظر نوع روش تحقیق توصیفی، پیمایشی است، جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان ناجا در فرماندهی انتظامی شهرستان‌های شهرکرد و کوهرنگ هستند و از بین آنها 100 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شده است. در این پژوهش دو پرسش‌نامه مدیریت استعداد احمدی و همکاران (2012) و پرسش‌نامه اعتماد سازمانی الونن و دیگران (2008) مورد استفاده قرار گرفته است که پایایی آنها در این پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 90% و 91% به‌دست آمده است. داده‌های حاصل از پرسش‌نامه‌ها با استفاده از آزمون کالموگروف-اسمیرنف، آزمون پیرسون و آزمون اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت و معناداری بین مدیریت استعداد و اعتماد سازمانی و نیز رابطه مثبت و معناداری بین متغیرهای نظام جذب استعدادها، نظام ارزیابی و کشف استعدادها، نظام توسعه و آموزش استعدادها و نظام حفظ استعدادها با اعتماد سازمانی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between talent management and organizational trust between NAJA personnel

نویسندگان [English]

  • Asghar Aghaei 1
  • Mehrdad BakhtiarDehkordy 2
  • Ali Poorhashemi 3
  • hadi bahramibabaheidari 2
چکیده [English]

Given the importance of organizational trust in the efficiency and development each of this study was to investigate the relationship between talent management and organizational trust employees have been carried. And the main question is whether there is a relationship between talent management and organizational trust. The aim of this study was applied. And the type of research is descriptive-survey, statistical population, including city police commander employees ShahreKord and the Koohrang Is. That, according to staffing are 130 Chaharmahal and Bakhtiari province police chief. Among them the method of statistical 100 people have been chosen. In this study, two questionnaires talent management Ahmadi and colleagues used questionnaires organizational trust Alvnn and others that their reliability in this study using Cronbach;s alpha, respectively,90% and 91%is obtained. Data The results of the questionnaire Using statistical software SPSS-18 and method of descriptive and inferential statistics were analyzed. The results indicate a significant positive relationship between talent management and organizational trust. And also a significant positive relationship between the variables of talent, and talent evaluation system, and the system of talent development system and training talents with trusted organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • talent management
  • Organizational Trust
  • the talent
  • retain talent system
  • police force personnel