بررسی رابطه فضیلت سازمانی و شادی سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان)

نویسندگان

مدیریت دولتی دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان

چکیده

امروزه از فضیلت به‌عنوان عنصر جداییناپذیر شهروندی خوب یاد میشود؛ با این تصور که میتواند زمینهساز شکوفایی روابط متقابل اثربخش و ثبات اجتماعی باشد که برای اطمینان از وجود بقاء در جامعه ضروری هستند. پژوهشهای انجام شده در سالهای اخیر توسط محققان در سراسر دنیا در زمینه فضیلت سازمانی و تأثیر آن بر فرد، سازمان، جامعه و حتی خانواده نشان‌دهنده رشد آگاهی روزافزون نسبت به حساسیت این موضوع است؛ زیرا فضیلت به‌عنوان نیرویی عمل میکند که باعث ایجاد احساس مسئولیت، افتخار، احترام، استقلال، نشاط و تعهد در کارکنان می‌شود که در نهایت منجر به بهبود سلامت سازمان، آزاد شدن انرژی مثبت در بین کارکنان و در نتیجه عملکرد بالاتر و افزایش رشد سازمان خواهد شد. جامعه آماری این پژوهش را کارمندان دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان با 195 کارمند تشکیل دادند که طبق جدول مورگان130 کارمند انتخاب شدند. از این نمونه 106 پرسش نامه جمع آوری شد. برای بررسی استانداراد بودن ابزار اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش از بررسی سازگاری درونی به کمک آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد، هم‌چنین برای بررسی روایی پرسش‌نامه از نظر خبرگان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که همبستگی بین متغیرهای فضیلت سازمانی و شادی سازمانی 79/0 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Relationship between Organizational Virtue and Organizational Happiness: (Case Study: University of Vali-e-Asr, Rafsanjan)

نویسندگان [English]

  • elham pabarja
  • farahnaz ahang
  • shahla heydarbeigi
چکیده [English]

Today, virtue is considered as an integral element of good citizenship; with the impression that it can be the underlying of effective interaction prosperity and social stability, which are essential for ensuring the survival of the community. Recent studies on organizational virtue and its effect on individuals, organization, society and even the family represent the increasing awareness of the sensitivity of the issue since virtue acts as a force that creates a sense of responsibility, honor, respect, independence, alacrity and commitment on the employees, which ultimately leads to improving the health, giving positive energy to employees, and finally higher performance and growth of the organization. The population of this study included 195 staff members of Vali-e-Asr University in Rafsanjan. Based on Morgan table, 130 employees were selected and 106 copies of the questionnaire were collected from these samples. In order to examine the standardization of research tools the internal consistency using Cronbach's alpha was employed. The validity of the questionnaire was confirmed by the experts. The results showed that the correlation between the variables of organizational virtue and organizational happiness is the .79.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational virtue
  • Organizational happiness
  • institutions of higher education
  • Virtue-based organizations
  • employees