بررسی تأثیر تعاملی قراردادهای روان‌شناختی بر اعتماد سازمانی با راهبردهای خودرهبری کارشناسان نیروی انتظامی استان گلستان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان

2 گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

کمبود اعتماد سازمانی در سازمان‌های امروز از جمله مسائل و مشکلات جدید آنها قلمداد می‌شود. پیامد‌ها و نتیجه این فضای بی‌اعتمادی در سازمان‌ها باعث از بین رفتن تعهد کارکنان و اعتماد به نفس آنها می‌شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تعاملی قراردادهای روان‌شناختی بر اعتماد سازمانی با راهبردهای خودرهبری کارشناسان نیروی انتظامی استان گلستان در دوره زمانی 6 ماه از تیر ماه 1395 تا دی 1395 است. جامعه آماری پژوهش کارشناسان نیروی انتظامی استان گلستان می باشد، از طریق نمونه‌گیری در دسترس و با توجه به فرمول کوکران تعداد 82 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش برای تعمیم یافته‌های نمونه به جامعه از آزمون T و شاخص‌های کفایت مدل استفاده شد و برای تعیین کفایت مدل برای ارتباط هر فرضیه از آزمونt استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد، اعتماد افقی، اعتماد عمودی و اعتمادی نهادی با ضرایب 143/0 و 110/0 و 288/0 تأثیر معنادار و مثبتی در راهبردهای خودرهبری دارد و در نهایت مشخص شد، قرارداد روان‌شناختی نقش قابل ملاحظه‌ای در تحکیم تأثیر مثبت اعتماد سازمانی بر راهبردهای خودرهبری کارشناسان نیروی انتظامی استان گلستان داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of interactive psychological contracts on organizational trust and Self- leadership strategies of experts

نویسندگان [English]

  • Hasan Valiyan 1
  • Alireza Kooshki Jahromi 2
چکیده [English]

Lack of organizational trust in organizations is considered to be part of the new problems of today. Consequences The result of this climate of mistrust in organizations makes wiped commitment and confidence in staff. This research is about Niruye Entezami experts Golestan province in the period of 6 months from June 2016 to December 2016. In this study, according to the number of population is 103 people, through sampling And according to Cochran formula, 82 people were selected as sample. In this study sample to generalize the findings to the community T-test was used adequacy indices And to determine the adequacy of the model to communicate any hypothesis t-test was used. The result showed confidence in horizontal, vertical trust and institutional trust with coefficients of 0.143 and 0.110, and 0.288 significant and positive impact on Self-strategies leadership. And finally been determined, considerable psychological contract role in strengthening the positive impact of organizational trust on their strategies Golestan province has Nirooye entezami experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Trust
  • Psychological Contract
  • leadership Self-strategies