بررسی تأثیر تعادل زندگی خانوادگی-کاری بر رفاه ذهنی با توجه به نقش تعدیل‌کننده کناره‌گیری روان‌شناختی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه قم

2 پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 عضو هئیت علمی دانشگاه قم

چکیده

احساس خشنودی کارکنان از جمله مسائل مربوط به حوزه روان‌شناسی صنعتی است که امروزه مدیران و محققان را به تأمل واداشته است. از طرفی ایجاد تعادل در زندگی خانوادگی-کاری نیز از پارامترهای مهم و حیاتی جامعه صنعتی شده است. از این‌رو پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تعادل بین زندگی خانوادگی-کاری بر رفاه ذهنی پرستاران بیمارستان‌های وابسته به ناجا با توجه به کناره‌گیری روان‌شناختی می‌پردازد. هدف کاربردی است و به‌دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا کناره‌گیری روان‌شناختی می‌تواند نقش تعدیل‌کنندگی داشته باشد؟ روش تحقیق توصیفی همبستگی است و داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه گردآوری شده است. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و نرم‌افزار معادلات ساختاری Warp PLS تحلیل شده است. تحلیل‌ها نشان داد که تعادل بین زندگی خانوادگی-کاری تأثیر مثبت و معناداری بر روی رفاه ذهنی کارکنان دارد؛ بنابراین می‌توان با برنامه‌ریزی درست کارکردهای بیمارستان و طراحی صحیح کارراهه شغلی، رفاه ذهنی کارکنان را رغم زد. اما پدیده کناره‌گیری روان‌شناختی نتوانست نقش تعدیل‌کننده را ایفا کند؛ بنابراین باید به الگوهای عاطفی و احساسی پرستاران بیشتر توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Family-Work Life Balance on Mental Welfare through Moderating Role of Psychological Withdrawal

نویسندگان [English]

  • Alireza Kameli 1
  • Rohollah Nikkhah Keyarmash 2
  • Mohammad Hasan Maleki 3
چکیده [English]

The employees' sense of gratification is related to the field of industrial psychology that, today, has prompted managers and researchers to contemplate. On the other hand, the family-work life balance has also become an important parameter of the industrial community. Thus, the present study addresses the effect of family-work life balance on mental welfare of nurses working in I.R.I Police hospitals with regard to psychological withdrawal. In terms of its objectives, this study is of an applied research type. This study tries to find whether psychological withdrawal could have a moderating role or not. The methodology of the study is descriptive-analytic. The data were collected by questionnaire. The data analysis was run using SPSS software and Warp PLS structural equation. The analysis showed that family-work life balance has a positive and significant impact on mental welfare of the employees. Therefore, the employees' mental welfare can be achieved through appropriate programming of hospital functions and precise designing of career. However, psychological withdrawal phenomena could not play a moderating role; so more attention should be given to the emotional and affective patterns of nurses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological withdrawal
  • Mental welfare
  • Family-work life balance