شناسایی عوامل رفتاری مؤثر در جذب مشارکت کارکنان (نظام پیشنهادها)(مورد مطالعه:آموزش وپرورش استان قزوین)

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین،گروه مدیریت دولتی، قزوین

چکیده

شناسایی عوامل رفتاری مؤثر در جذب مشارکت کارکنان ( نظام پیشنهادها ) برای مدیران سازمان امری ضروری است. این پژوهش به مطالعه، شناسایی عوامل رفتاری مؤثر در جذب مشارکت کارکنان (نظام پیشنهادها) می‌پردازد.
پژوهش حاضر از نظر نوع هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری آن کارکنان آموزش و پرورش استان قزوین به تعداد 521 نفر، که بر اساس فرمول کوکران 221 نفر انتخاب شدند. پرسش‌نامه نظام پیشنهادها دارای قابلیت اعتماد7/86 درصد و پرسش‌نامه جذب مشارکت دارای قابلیت اعتماد 9/86 درصد است. به منظور اندازه‌گیری روایی آنها از روایی سازه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS، تحلیل عاملی تأییدی و نرم‌افزار لیزرل 54/8 استفاده شد. برای آزمودن فرضیههای پژوهش از مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل استفاده شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که در بین عوامل رفتاری نظام پیشنهادها، عدم بازخورد به هنگام، احساس بی‌عدالتی، عدم تعهد و باور مدیران و عدم احساس وفاداری با جذب مشارکت کارکنان رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Behavioral Factors Affecting the Personnel Participation (Suggestions system) (Case Study: Education Organization, Qazvin)

نویسنده [English]

  • hajar abedini
چکیده [English]

Identifying the behavioral factors affecting the personnel participation (Suggestions system) is essential for the managers of the organization. This study addresses the identification of the behavioral factors affecting the Personnel Participation (Suggestions system). In terms of its objectives, this study is of an applied research and in terms of the data collection procedure it is considered as descriptive-survey type. The statistical population of the study included 521 staff members of Education Organization in Qazvin province. 221 individuals were selected using Cochran formula. The Suggestions Systems questionnaire has the reliability of 86.7 percent and Participation Questionnaire has the reliability of 86.9 percent. The construct validity was employed for the analysis of the validity of the questionnaires. For data analysis SPSS software, LISREL 8.54, and Confirmatory Factor Analysis were employed. In order to test the research hypotheses Structural Equation Modeling and LISREL software were employed. The findings showed that among the behavioral factors of suggestions system, there was a significant negative correlation between lack of on time feedback, a sense of injustice, lack of commitment and lack of transferability and credibility of managers, lack of a sense of loyalty and the employees' participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • Suggestions system
  • Behavioral factors