ارائه مدلی به منظور طبقه‌بندی پاداش‌های غیرمالی (مورد مطالعه: نیروی انتظامی شهرستان یزد)

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه یزد

2 دانشگاه یزد

چکیده

هدف پژوهش حاضر دسته‌بندی پاداش‌های غیرمالی با بهره‌گیری از مدل کانو است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش را کارکنان نیروی انتظامی شهرستان یزد تشکیل داده است که با استفاده از جدول مورگان از میان آن‌ها، 322 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند و از این تعداد 301 نفر در امر پژوهش همکاری کرده‌اند. با توجه به مطالعات پیشین و اعمال نظر 7 نفر از خبرگان دانشگاهی و انتظامی پاداش‌های غیرمالی در 14 بعد دسته‌بندی شده و به‌عنوان مبنایی برای تدوین پرسش‌نامه مورد توجه قرار گرفته است. به منظور سنجش پایایی پرسش‌نامه علاوه بر استفاده از آلفای کرونباخ (821/0)، از شاخص کاپا نیز استفاده شده که با مقدار 620/0 در سطح توافق معتبر قرار دارد. هم‌چنین روایی پرسش‌نامه از طریق روایی محتوایی و از دو جنبه بهره‌گیری از مدل‌های پیشین و تشکیل گروه‌های کانونی حاصل شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش از بین 14 بعد شناسایی شده، 5 بعد الزامی، 4 بعد عملکردی و 4 بعد جزء نیاز‌های جذاب هستند، ضمناً مشخص شد بعد مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و انجام امور چالشی از نظر کارکنان نیروی انتظامی شهرستان یزد از قدرت انگیزانندگی پایینی برخوردار است؛ بر این اساس مدیران سازمان باید ارتقا نیاز‌های الزامی را به عنوان اولویت برنامه اجرایی خود در نظر گیرند و ابعاد قرارگرفته در دسته نیازهای عملکردی و جذاب را به‌عنوان مجموعه‌ای از اقدامات کم‌هزینه که دارای قدرت انگیزانندگی بالا هستند مورد توجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model for the Classification of Non-Financial Rewards (Case Study: Law Enforcement, City of Yazd)

نویسندگان [English]

  • Gholam-Reza Bordbar 1
  • Alie Haghbin
چکیده [English]

This study aimed to classify non-financial rewards by using Kano model. The population of the study included all staff members of Yazd city's police. Using Morgan table 322 individuals have been chosen by stratified simple random sampling method and finally 301 individuals participated in the study. According to previous studies and 7 academic and law enforcement experts' viewpoints, the non-financial rewards were classified in 14 dimensions and were taken as a basis for developing the questionnaire. In order to calculate the reliability of the questionnaire, in addition to Cronbach's alpha (.821) the kappa index was also employed that is placed in valid agreement at the level of .620. The validity of the questionnaire was also confirmed through the content validity and the two aspects of the use of previous models and the formation of focus groups. According to the the results, of the 14 identified dimensions five dimensions are obligatory, four dimensions are performance, and four dimensions are considered as the fascinating needs. In addition, it was determined that the dimension of participation in decision-making and performing the challenging affairs had low motivating power from the city of Yazd's law enforcement employees' perspectives. Accordingly, managers should consider the enhancement of obligatory needs as a priority in their action plan. And they should also consider the dimensions, which were classified in performance and fascinating needs, as a set of cost-effective measures that have high motivating power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service compensation system
  • Non-financial rewards
  • Kano
  • Kappa coefficient
  • Police