بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران معاونت مهندسی ناجا

نویسندگان

دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

از مهم‌ترین چالش‌های مدیران حاضر در سازمان‌ها، عدم استفاده کافی از منابع فکری، توان ذهنی و ظرفیت‌های بالقوه انسانی موجود است. بر این اساس توانمندسازی مهم‌ترین چالش مدیران در عصر حاضر است؛ با این رویکرد، هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران معاونت مهندسی ناجا است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش پرسش‌نامه است. پرسش‌‌نامه‌ به کارگرفته شده دارای 37 سؤال و با ابعاد راهبردهای مدیریتی (فراهم کردن اطلاعات، پیوند با نتایج، اعتمادسازی، مدیریت مشارکتی، تشکیل گروه‌های شغلی، دادن استقلال و سبک رهبری)، منابع خودکارآمدی (الگوسازی، حمایت کردن، برانگیختگی هیجانی و پرورش تسلط شخصی) و شرایط سازمانی (داشتن هدف روشن، فراهم نمودن منابع، نظام پاداش‌دهی، ساختار سازمانی و ارزیابی عملکرد) بودند که از آن به‌عنوان عوامل توانمندسازی مدیران معاونت مهندسی ناجا یاد می‌شود. جامعه پژوهش کلیه مدیران معاونت مهندسی ناجا بود. حجم نمونه لازم با استفاده از جدول مورگان 181 نفر تعیین شد. روایی پرسش‌نامه به دو شیوه‌ متخصصان و صوری حاصل شد. برای بررسی پایایی ابزار پژوهش، از آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن 91/0 محاسبه شد. برای بررسی وجود تأثیر بین مؤلفه‌های توانمندسازی مدیران معاونت مهندسی ناجا از مدل‌سازی معادلات ساختاری بهره جسته شد. نتایج پژوهش نشان داد که منابع خودکارآمدی، شرایط سازمانی و راهبردهای مدیریتی بر توانمندسازی مدیران معاونت مهندسی ناجا مؤثر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting Managers' Empowerment in the Deputy of Engineering of I.R.I Police

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Saadatmand
  • Mohammad-Javad Kameli
  • Mohammad-Hossein Abbasnejad
چکیده [English]

Of the most important challenges facing managers in the organization is the lack of adequate use of intellectual resources, available intellectual and human potentials. Accordingly, empowerment is the biggest challenge of managers at the present; with this approach, this study aimed at investigating the factors affecting managers' empowerment in the deputy of engineering of I.R.I Police. In terms of its objectives, this study is of an applied research type and in terms of data collection procedure it is considered as descriptive and survey research study. The data collection instrument in this study is questionnaire. The Questionnaire contains 37 items and included the dimensions of management strategies (providing information, linking with the results, trust, partnership management, the formation of work teams, independence and leadership style), sources of self-efficacy (modeling, support, arousal excitement and growing personal dominance) and organizational conditions (having clear objectives, providing resources, reward systems, organizational structure and performance assessment) that were referred to as empowerment factors for managers in the Deputy of Engineering of I.R.I Police. The population included all the managers of Deputy of Engineering of I.R.I Police. The required sample size was set at 181 individuals based on Morgan Table. The validity of the questionnaire was confirmed by the experts and face validity process. The reliability of the research tool was calculated by Cronbach's alpha (α = .91). The structural equation modeling was utilized for examining the any existing effect among the components of the managers' empowerment in engineering department of I.R.I police. The results indicated that self-efficacy resources, organizational conditions and management strategies are effective in the managers' empowerment in the deputy of engineering of I.R.I Police

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Management strategies
  • Self-efficacy
  • Organizational conditions
  • Deputy of engineering managers of I.R.I Police