بررسی تأثیر انواع هوش سازمانی، تجاری و رقابتی بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: بانک قوامین)

نویسندگان

چکیده

هوشمندی سازمانی مفهومی جدید در ادبیات سازمان و مدیریت است و تعاریف و طبقه‌بندی‌‌های مختلفی از آن شده است. در یک تعریف هوش به سه نوع هوش سازمانی، هوش تجاری و هوش رقابتی تقسیم می‌‌شود. هوش سازمانی یعنی ظرفیت یک سازمان برای ایجاد دانش و استفاده از آن برای وفق یافتن با محیط یا بازار از لحاظ راهبردی. این هوش برای ارتقاء ظرفیت نوآوری سازمان ضروری است. هوش تجاری، مجموع‌هایی از فناوری‌ها و فرایند‌هایی است که به افراد در تمام سطوح سازمان، اجازه دسترسی و تحلیل داده و در نهایت تصمیم‌گیری‌‌‌های دقیق را می‌‌دهد. هدف آن تسهیل تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بر اساس حقایق سازمانی است. هم‌چنین هوش رقابتی به‌عنوان یکی از ابزار‌های مدیریت راهبردی به تحلیل اطلاعات داخلی و محیطی سازمان و فعالیت‌‌های رقبای مستقیم و غیرمستقیم در ابعاد مختلف می‌‌پردازد. بر اساس نقش مهم این سه نوع هوش در سازمان‌ها، پژوهش حاضر به بررسی اثرات انواع هوش سازمانی، هوش تجاری و هوش رقابتی بر عملکرد سازمانی می‌‌پردازد. روش پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل180 نفر مدیران ستادی بانک قوامین بوده است که تعداد 120 نفر آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. در این پژوهش از آزمون رگرسیون برای بررسی تأثیر متغیر‌های مستقل برمتغیر وابسته استفاده شده است. نتایج نشان می‌‌دهد که بین انواع هوش سه گانه (سازمانی، تجاری و رقابتی) با عملکرد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد و ارتقا و تقویت آنها در سازمان می‌‌تواند استعداد و ظرفیت سازمان را در راستای رسیدن به رسالت خود سرعت بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Effect of Organizational, Business and Competitive Intelligence on Organizational Performance (Case Study: Ghavamin Bank)

چکیده [English]

organizational intelligence is a new concept in the literature of organization and management and various definitions and classifications have been suggested for it. In one definition, intelligence is divided into three types of organizational intelligence, business intelligence and competitive intelligence. Organizational intelligence is the capacity of an organization to create knowledge and use it strategically to adaptability to the environment or market. This intelligence is essential for promoting organization innovation capacity. Business Intelligence is an aggregate of technologies and processes that give people at all levels access to data analysis and finally making accurate decisions. It aims to facilitate decision and decision-making based on organizational facts. Competitive intelligence as a strategic management tool deals with analyzing the environmental and internal information of organization and direct and indirect competitors' activities in various aspects. Based on the important role of these three types of intelligence in organizations, this study investigated the effects of organizational intelligence, business intelligence and competitive intelligence on the organizational performance. In terms of its objectives, this study is of an applied research type. In terms of its methodology, it is a descriptive-survey study. The statistical population of the study included 180 managers of Ghavamin Bank. Of these, 120 individuals were selected using simple random sampling method. In this study, regression analysis was used to investigate the effect of independent variables on the dependent variable. The results show that there is a significant relationship between three types of intelligence (organizational, business and competitive) and organizational performance. Promoting and strengthening these types of intelligence can accelerate the potential and capability of the organization to achieve its missions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Intelligence
  • Business Intelligence
  • Competitive intelligence
  • organizational performance