رابطه رهبری تحول‌آفرین با پاسخ‌گویی اجتماعی سازمانی

نویسندگان

چکیده

امروزه سازمان‌ها نیازمند مدیران و رهبرانی هستند که علاوه بر داشتن مهارت‌های لازم برای رهبری، از ابعاد و آثار عملکرد سازمان خود بر محیط اجتماعی آگاه باشند و سازمان را در جهت حل مسائل و نیازهای اجتماعی مشتریان هدایت کنند؛ بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و پاسخ‌گویی اجتماعی سازمانی در شعب بانک ملی استان ایلام است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان شعب بانک ملی استان ایلام هستند که تعداد آنها 230 نفر است، از این تعداد 143 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسش‌نامه استاندارد چند عاملی رهبری (MLQ) و پرسش‌نامه پاسخ‌گویی اجتماعی احمدی (1391) استفاده شده است. پایایی پرسش‌نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش‌نامه رهبری تحول‌آفرین برابر 919/0 و برای پرسش‌نامه پاسخ‌گویی اجتماعی برابر 915/0 به دست آمد. روایی پرسش‌نامه با استفاده از نظر کارشناسان و خبرگان تأیید شد. روش‌های آماری مورد استفاده در پژوهش آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، همبستگی، تی تک نمونه و آزمون رتبه‌بندی فریدمن است. یافته‌ها نشان می‌دهد که توزیع متغیرهای پژوهش نرمال است. هم‌چنین یافته‌ها نشان می‌دهد که بین رهبری تحول‌آفرین و پاسخ‌گویی اجتماعی سازمانی رابطه مثبت و معناداری(464/0) وجود دارد.، بین نفوذ آرمانی و پاسخ‌گویی اجتماعی رابطه مثبت و معنادای (418/0) وجود دارد، بین ترغیب ذهنی و پاسخ‌گویی اجتماعی رابطه مثبت و معنادای (351/0) وجود دارد، بین انگیزش الهام‌بخش و پاسخ‌گویی اجتماعی رابطه مثبت و معنادای (313/0) وجود دارد و هم‌چنین بین ملاحظات فردی و پاسخ‌گویی اجتماعی رابطه مثبت و معنادای (371/0) وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Transformational Leadership and Organizational Social Accountability

نویسندگان [English]

  • emad golmohammadi
  • Maryam Nekooeezade
  • Neshat mohamadi
  • milad golmohammadi
چکیده [English]

oday, organizations need managers and leaders who, in addition to having the necessary skills for leadership, are aware of the dimensions and effects of the performance of their organizations on the social environment and lead the organizations towards solving the problems and social needs of customers. Accordingly, the aim of this study was to investigate the relationship between transformational leadership and organizational social accountability at National Bank in Ilam province. The research methodology is correlational. The statistical population of the study included the 230 National Bank employees in Ilam province. Of these, 143 individuals were selected using Cochran formula and simple random sampling method. For gathering the data, the multi-factor leadership questionnaire (MLQ) and social accountability questionnaire (Ahmadi, 2012) were employed. The reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha coefficient. The reliability coefficients for transformational leadership questionnaire and social accountability questionnaire were .919 and .915, respectively. The validity of the questionnaires was also confirmed by the elites and experts. The statistical methods used in this study included Kolmogorov-Smirnov test, correlation, one-sample t-test and Friedman ranking test. The findings are indicative of normal distribution of the variables. The results also show that there is a significant positive relationship between transformational leadership and organizational social accountability (r=.464). There is a significant positive relationship between idealized influence and social accountability (r=.418). There is a significant positive relationship between mental persuasion and social accountability (r=.351). There is a significant positive relationship between inspirational motivation and social accountability (r=.313). There is also a significant positive relationship between individual considerations and social accountability (r=.371).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • Organizational social accountability
  • Idealized influence
  • Mental persuasion
  • Inspirational motivation