بررسی تأثیر سیاست‌های سازمانی ادراک شده بر رضایت شغلی و سبک‌های رهبری

نویسندگان

چکیده

سبک رهبری و سیاست‌های سازمانی دو عامل کلیدی برای انجام فعالیت‌های بسیاری از سازمان‌های امروزی، به‌ویژه در حرفۀ کنترل ترافیک هوایی که درگیر در ایمنی پروازها و جان مسافران است، دارای اهمیت است؛ بنابراین، به نظر می‌رسد می‌توان با اعمال رهبری مؤثر، برای ادراک مثبت کارکنان از سیاست‌های سازمانی و در پی آن گامی مهم در افزایش رضایت شغلی کارکنان برداشت. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سیاست‌های سازمانی ادراک‌شده بر رضایت شغلی و سبک‌های رهبری در بین کارکنان کنترل ترافیک هوایی فرودگاه‌های نظامی استان تهران انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی است. داده‌های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسش‌نامه و توزیع آن بین 210 نفر از کارکنان کنترل ترافیک هوایی فرودگاه‌های استان تهران گردآوری شده است. روایی آن از طریق محتوا و پایایی ابزار مورد استفاده از طریق آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که رهبری تحول‌آفرین بر رضایت شغلی و رهبری مبادله‌ای بر سیاست‌های سازمانی تأثیر مثبت دارد و فرضیۀ تأثیر رهبری مبادله‌ای و سیاست‌های سازمانی ادراک‌شده بر رضایت شغلی و رهبری تحول‌آفرین بر سیاست‌های سازمانی ادراک‌شده تأیید نشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Effect of Perceived Organizational Policies on the Relationship between Job Satisfaction and Leadership Styles (Transformational and Transactional)

چکیده [English]

leadership style and organizational policies are the two important factors and key elements for doing many activities in today's modern organizations, especially in challenging profession of air traffic controllers engaging in the lives of passengers and Flight Safety in Air lines. Therefore, it seems that by exercising effective leadership in employees' positive perceptions of organizational policies it can be subsequently possible to take an important step in increasing job satisfaction. Accordingly, the present study was conducted aiming at investigating the mediating effect of perceived organizational policies on the relationship between job satisfaction and leadership styles among the Military Airport Traffic Control employees in Tehran. In terms of its objectives, this study is of an applied research type. The data collection procedure is descriptive and of a correlational type. The required data were collected using questionnaire distributed among 210 employees of Military Airport Traffic Control in Tehran. The validity was confirmed by content validity and the reliability was calculated by Cronbach' alpha. SPSS 19 and LISREL 8.54 were employed for data analyses. The results showed that transformational leadership had a positive effect job satisfaction and transactional leadership had a positive effect on organizational policies and the hypotheses of the effect of transactional leadership and the perceived organizational policies on job satisfaction and transformational leadership on perceived organizational policies were confirmed. The results also showed that perceived organizational policies had a minor mediating role in the relationship between different leadership styles and job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • Transactional Leadership
  • Perceived organizational policies
  • Job satisfaction
  • Air Traffic Control