بررسی زیرساخت‌های مدیریت دانش در ساختارهای تولید دانش ناجا

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی وضعیت زیرساخت‌های مدیریت دانش در ساختارهای تولید دانش ستاد ناجا در سال 1395 تدوین شده است تا ضمن شناسایی اهم زیرساخت‌ها و عوامل تأثیرگذار در پیاده‌سازی مدیریت دانش، برای ایجاد یا بهبود وضعیت این عوامل اقدام کند.
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش‌ گردآوری اطلاعات در آن از نوع توصیفی-پیمایشی است؛ زیرا به مطالعه آنچه هست، می‌پردازد. جامعه آماری شامل مدیران، کارکنان و اعضای هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی است که با بهره‌گیری از جدول مورگان 170 نمونه در نظر گرفته شد که با بهره‌گیری از نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه محقق ساخته است. روایی محتوای پرسش‌نامه بر اساس مطالعات قبلی و تأیید شماری از اساتید و صاحب‌نظران تأیید و پایایی این پرسش‌نامه بر اساس آماره آلفای کرونباخ 85/0 تعیین شد و پس از اطمینان از نرمال بودن داده‌ها (آزمون کولموگروف اسمیرنوف) آزمون تک نمونه‌ای t برای عوامل زیرساخت‌های مدیریت دانش محاسبه شده است.
به ترتیب میانگین عامل‌های زیرساخت‌های مدیریت دانش توانمندسازی کارکنان 1/4، فرهنگ سازمانی 98/3، فرایندها 84/3، تعهد مدیران ارشد 7/3، مشارکت کارکنان 44/3، کارگروهی 2/3، ساختار سازمانی 17/3 و فناوری 01/3 در سطح متوسط رو به بالایی تعیین و شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Knowledge Management Infrastructures in Knowledge Production Structures of I.R.I. Police

چکیده [English]

the present study aimed at investigating the knowledge management infrastructures in knowledge production structures of I.R.I. Police in 2016 so that in addition to the identification of the most important infrastructures and effective factors in operationalizing knowledge management, the required steps could be taken for the creation or improvement of these factors.
In terms of its objectives, this study is of an applied research type and in terms of the data collection procedure it is of a descriptive-survey type. The statistical population included the managers, employees, and faculty members of Police and Social Studies Research Center. The sample size was estimated as 170 individuals using Morgan Table and the participants were selected through simple random sampling method. The research tool is a researcher-made questionnaire. The content validity of the questionnaire was confirmed by some experts and previous studies. The reliability of the questionnaire was calculated by Cronbach's alpha (α=.85). After ensuring the normality of the data (Kolmogorov-Smirnov test), one-sample t-test for knowledge management infrastructure factors was run.
The mean of knowledge management infrastructure factors, which are employees empowerment (4.1), organizational culture (3.98), senior managers commitment (3.7), employees participation (3.44), teamwork (3.2), organizational structure (3.17), and technology (3.01) were determined and identified at moderate to high level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • management
  • knowledge management
  • Knowledge production structures
  • Knowledge management infrastructures