بررسی موانع مشارکت کارکنان نیروهای مسلح شهر یاسوج در فعالیت‌های ورزشی طبق مدل سلسله مراتب عوامل بازدارنده اوقات فراغت

نویسندگان

دانشگاه آزاد خوراسگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع مشارکت کارکنان نیروهای مسلح شهر یاسوج در فعالیتهای ورزشی طبق مدل سلسله مراتب عوامل بازدارنده اوقات فراغت کراوفورد، گادبی و جکسون (1991) بود.
این پژوهش با هدف کاربردی و با روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی شهر یاسوج هستند که از میان آنها 339 نفر به عنوان نمونه و با استفاده از نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب و به وسیله پرسش‌نامه کارول و آلکساندریس (1997) مورد ارزیابی قرار گرفتند. روایی محتوایی بوده و پایایی پرسش‌نامه از طریق الفای کرونباخ به ترتیب 78/0 برآورد شد. برای تحلیل دادهها از آزمونهای مجذور کای و کروسکال والیس استفاده شد. طبق نتایج پژوهش، مدل سلسله مراتبی اوقات فراغت در بین کارکنان نیروهای مسلح شهر یاسوج نشان داد که اولویتهای این مدل به ترتیب عبارتند از عوامل بازدارنده ساختاری، موانع بازدارنده فردی و عوامل بازدارنده بین فردی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Armed Forces Personnel's Constraints to Participation in Sport Activities in Yasouj Based on the Hierarchy Model of Leisure Constraints

نویسندگان [English]

  • alireza zamani nukaaadi
  • Sajjad rezaee
چکیده [English]

the present study aimed at investigating the armed forces personnel's constraints on participating in sport activities in Yasouj based on the hierarchy model of leisure constraints (Crawford, Godbey and Jackson, 1991).
This study is of an applied and descriptive-survey research type. The statistical population of the study included all employees Islamic Revolutionary Guards and the police in Yasouj. Of these, 339 individuals were selected as the samples of the study using stratified random sampling method and then evaluated through Carol and Alex Andreas (1997) questionnaire. The content validity of the questionnaire has already been confirmed. The reliability of the questionnaire was calculated by Cronbach's alpha (α=.78). For data analysis, Chi-square and Kruskal-Wallis tests were employed. According to the obtained results, the hierarchy model of leisure constraints among the armed forces personnel in Yasouj indicated the priorities of this model as follows: constructive constraints, personal constraints, and interpersonal constraints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leisure
  • Participation constraints
  • Sport activity
  • Armed forces
  • Yasouj city