بررسی نقش واسطه‌ای سکوت و بی‌تفاوتی کارکنان در تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی

نویسندگان

چکیده

سکوت و بی‌تفاوتی کارکنان نسبت به مسائل و مشکلات سازمان، مشکلی است که در ایران گریبان‌گیر اکثر سازمان‌های دولتی و غیر دولتی شده است؛ سکوت و بی‌تفاوتی کارکنان در یک سازمان، می‌تواند عملکرد و بهره‌وری سازمان را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا، این تحقیق به بررسی تأثیر یکی از عوامل محتوایی مهم یعنی فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش واسطه‌ای سکوت سازمانی و بی‌تفاوتی سازمانی کارکنان پرداخته است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان رسمی دانشگاه سمنان می‌باشد، که تعداد اعضاء نمونه بر طبق جدول کرجسی و مورگان و به صورت تصادفی مورد پیمایش قرار گرفته‌اند. نتایج آزمون فرض توسط نرم‌افزار PLS نشان داد که فرهنگ سازمانی دارای تأثیر مستقیم و مثبت بر عملکرد شغلی است. هم‌چنین فرهنگ سازمانی تأثیری مستقیم و معکوس بر سکوت سازمانی و بی‌تفاوتی سازمانی کارکنان دارد؛ و در نهایت سکوت و بی‌تفاوتی دارای تأثیری مستقیم و معکوس بر عملکرد کارکنان است. به این معنا که، با ارتقاء سطح فرهنگ سازمان می‌توان عمکلرد شغلی را افزایش داد و سکوت در سازمان و بی‌تفاوتی کارکنان نسبت به سازمان را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of organizational culture on job performance: The Mediating Effect of organizational silence and indifference

نویسندگان [English]

  • seyed Ahmad Mohammadi Hoseini
  • Aliakbar Aminbeidokhti
  • Amin Kohyari Haghighat
چکیده [English]

Silence and indifference of the employees in an organization has the direct effect on organizational performance and productivity of the organization. This study examines the impact of organizational culture on employee job performance by the mediating role of organizational silence and indifference. Study population is all official employees at Semnan University. Sample of members according to the schedule krejcie and Morgan were randomly surveyed. The results of hypothesis testing by using PLS showed that organizational culture has a direct and positive impact on job performance. Organizational culture has a direct and negative impact on organizational silence and indifference. Finally, organizational silence and indifference has a direct and negative impact on job performance. Therefore, promotion of organizational culture can increase job performance and reduce silence and indifference of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Silence
  • indifference
  • organizational culture
  • Job Performance
  • Semnan University