بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان رازی رشت می‌باشد.روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است.جامعه آماری کارکنان بیمارستان رازی شهر رشت است.بدین منظور نمونه‌ای برابر با210 نفر براساس فرمول کوکران و به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها سه پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998)، فضیلت سازمانی کمرون و همکاران(2004) و رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران(1990) بوده که در این پژوهش استفاه شد و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و به ترتیب 801/0، 852/0 و 925/0 می‌باشد.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای19spss و از Smart pls برای تحلیل مسیر استفاده گردید.یافته‌های تحقیق نشان داد که میان سرمایه اجتماعی، فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار و مستقیم وجود داشته، ضمن اینکه بیشترین رابطه میان ابعاد سرمایه اجتماعی با فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مربوط به بعد ساختاری بوده است. همچنین یافته‌ها حاکی از آن بوده که میان فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی نیز رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

investigate the relationship between social capital with Organizational Virtuousness and organizational citizenship behavior

نویسنده [English]

  • novin jamasbi
چکیده [English]

This study examined the relationship between social capital with Organizational Virtuousness and organizational citizenship behavior in Razi hospital of Rasht. The research is descriptive and correlational. A sample of 210 of employees was selected according to Cochran formula and by stratified random. In this study three Standard questionnaires of social capital of Nahapiet and Ghoshal (1998), organizational Virtuousness of Cameron and etal (2004) and organizational citizenship behavior of Podsakoff et al (1990), were used to collect the data and Reliability using Cronbach's alpha was calculated and respectively were 0/801, 0/852 and 0/925 .In order to analyze the data, SPSS19 softwares were used and Smart PLS used for Path analysis. The findings showed that there were a Significant and direct relationship between social capital , Organizational Virtuousnes and organizational citizenship behavior and the greatest extent of the relationship between dimensions of social capital and Organizational Virtuousnes and organizational citizenship behavior is related to the structural dimension. The results also showed that there were a significant and direct relationship between Organizational Virtuousnes and organizational citizenship behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • Organizational virtuousness
  • Organizational Citizenship Behavior
  • structural dimension
  • Razi hospital