تبیین ارتباط بین اخلاق اسلامی کار و ظرفیت نوآوری سازمان (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی استان قزوین)

نویسندگان

چکیده

تأثیر مذهب بر روی ابعاد مختلف توسعه و پیشرفت سازمان‌ها همواره کانون توجه پژوهش‌های مختلف بوده است. این پژوهش قصد دارد تأثیرات اخلاق اسلامی کار بر روی ظرفیت نوآوری سازمان‌های دولتی را بررسی کند. در این پژوهش، اخلاق اسلامی کار بر اساس ابعاد تلاش، رقابت، شفافیت و رفتار اخلاقی و مسئولانه مورد بررسی قرار گرفته است.
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از منظر روش توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری هدف، سازمان‌های دولتی استان قزوین در سطح اداره کل ‌است. حجم نمونه با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی و طبقه‌بندی نسبی (300 نفر) انتخاب شده است. ابزار جمع‌‌آوری داده‌ها ‌‌پرسش‌نامه ‌است.
بررسی‌ها حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار میان اخلاق اسلامی کار و ظرفیت نوآوری سازمان ‌است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین افراد در گروه‌های سنی مختلف و بین زنان و مردان تفاوت معناداری به لحاظ اصول اخلاق اسلامی کار وجود ندارد؛ اما از نظر سطح تحصیلات و سابقه خدمت تفاوت معناداری در سطح اخلاق اسلامی کار وجود دارد. مدیران دولتی برای ارتقاء نوآوری و کارآفرینی در سازمان‌ها می‌بایست به اصول اساسی اخلاق اسلامی کار توجه داشته و آنها را در سازمان‌ها عملیاتی کنند. البته قابل توجه است که این امر جزو آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی هم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

چکیده [English]

2

کلیدواژه‌ها [English]

  • 3