شناسایی عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب بانک قوامین تهران

نویسنده

چکیده

این تحقیق، شناسایی عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب بانک قوامین تهران را مورد بررسی قرار میدهد. جامعه آماری این پژوهش شامل 120 نفراز مدیران و کارکنان شعب بانک قوامین تهران است. به علت محدود بودن جامعه آماری، در این پژوهش از کل جامعه استفاده شد و نمونه‌گیری به عمل نیامد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ چگونگی جمع آوری اطلاعات از جمله پژوهش های توصیفی و ازمیان انواع پژوهش های توصیفی جز تحقیقات تحلیلی می باشد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه یانگ (2007) بود که در این پژوهش برای تضمین روایی پرسشنامه از روایی صوری محتوایی و جهت بررسی پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ 86/0 استفاده شده است. در این تحقیق، تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها در دو سطح انجام شده است. در سطح تحلیل استنباطی، نتایج حاصل از این تحقیق با استفاده از روش رگرسیون نشان می دهد که تغییرات در هر دو (عوامل داخلی و سودآوری) در یک جهت بوده و اگر ابعاد این عوامل داخلی مانند ساختاری، فنی و محیطی ارتقاء یابند، در سطح اطمینان 99 درصد بر سودآوری شعب بانک قوامین موثر می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of internal factors affecting the profitability of banks Tehran Ghavamin

نویسنده [English]

  • hamid hassanzadeh
چکیده [English]

The research, identify internal factors affecting the profitability of bank branches in Tehran Ghavamin examined. The study population included 120 delegates, managers and employees Ghavamin bank branches in Tehran.Because of limitation population, and sampling was used in this study was made of the whole society. Purpose of applied research, in terms of how to collect information such as research, descriptive and analytical research through a variety of research but are descriptive.Instruments included a questionnaire Young (2007), which in this research to ensure validity and content validity to evaluate the reliability Cronbach's alpha coefficient was used %86. In this study, statistical analysis of data was conducted in two phases.In the inferential analysis, the results of this research using regression analysis shows that change every two (internal factors and profitability) in one direction and if the scale of the internal factors such as structural, technical and environmental upgraded, at% 99 on the profitability of bank branches Ghavamin are effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural factors technical factors
  • environmental factors of profitability