تأثیر عدالت سازمانی بر نقض قرارداد روان‌شناختی و تعهد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان)

نویسندگان

دانشجو

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر نقض قرارداد روان‌شناختی و تعهد سازمانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 150 نفر از کارکنان اداری دانشگاه اصفهان است. حجم نمونه 91 نفر در نظرگرفته شد. نمونهگیری به روش تصادفی ساده انجام گرفت. دادهها به وسیله 91پرسشنامه جمع‌آوری شدند و در نهایت بعد از جداکردن پرسشنامههای ناقص و پاسخهای ناهمگون در نهایت 70 پرسشنامه کامل برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفت.
در این پژوهش از روش آماری ضریب همبستگی و مدلسازی روابط علی برای آزمون فرضیهها استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان میدهند که بین عدالت سازمانی و نقض قرارداد روان‌شناختی و رابطه منفی وجود دارد و همین طور بین نقض قرارداد روان‌شناختی و تعهد سازمانی نیز رابطه منفی وجود دارد تأیید شدهاند. این نتایج نشان میدهند که سازمانها برای رسیدن به اهداف خود باید توجه ویژهای نسبت به حفظ عدالت سازمانی داشته باشند. وجود عدالت در سازمانها باعث رشد کارکنان، مستحکمتر شدن روابط خود با سازمان و ایجاد انگیزه و تعهد در بین آنها میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational justice, Psychological contract breach and organizational commitment: A study between the employees of Isfahan University

نویسندگان [English]

  • reihaneh alsadat tabaeeian
  • hoda tavakoli
چکیده [English]

The purpose of this study is investigating the evaluate the impact of organizational justice and organizational commitment is a violation of the psychological contract . The study population consisted of 150 employees of the Isfahan university. A sample is including of 91 persons. Data were collected by questionnaire, and finally 70 questionnaires were used for analysis. Structural equation modeling (SEM) was employed and we use Spss18 and Amos22 soft wares to test hypotheses. The results show that and there is a negative relationship between organizational justice and psychological contract breach and so the psychological contract breach has a positive effect on organizational commitment. These results show that organizations for achieving their objectives must have a particular attention to maintain organizational justice. Justice in organization is reason of staff growth, robust relationship and makes motivation and commitment between them and their organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interactional Justice
  • Procedural Justice
  • Psychological contract breach
  • organizational commitment