اول‍ویت‌بندی عوامل مؤثر در بهره‌وری منابع انسانی نیروی انتظامی با استفاده ازتصمیم‌گیری چند شاخصه

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ایلام

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

بهره‌وری منابع انسانی ظرف دو دهه گذشته در جوامع صنعتی به عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث علم مدیریت مطرح بوده و در کشور ما نیز این بحث به تدریج اهمیت انکارناپذیر خود را به مدیران و تصمیم‌گیران نشان داده و مطالعاتی در این زمینه انجام گرفته است. تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر در افزایش بهره‌وری منابع انسانی پرداخته است. این پژوهش توصیفی–پیمایشی و جامعه آماری آن مشتمل بر 128 نفر از کارکنان نیروی انتظامی استان ایلام است.
هدف از این تحقیق اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری منابع انسانی با استفاده از فنون تصمیم‌گیری چند شاخصه بوده است. در بررسی این عوامل، بهره‌وری منابع انسانی تابعی از عوامل فردی، شغلی، سازمانی و محیطی در نظر گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر شاخص‌های آمار توصیفی از آزمون‌هایt، تحلیل واریانس و مدلMADM استفاده شد. بررسی نتایج به‌دست آمده نشان داد بر اساس مدل تصمیم‌گیری چندشاخصه و مقایسه دوتایی در بین عوامل مؤثر در افزایش بهره‌وری، عوامل فردی مؤثرترین عامل در افـزایش بهره‌وری در بین منابع انسانی نیروی انتظامی استان ایلام است و می‌توان این چنین استنباط کرد که این عامل در بهره‌وری منابع انسانی این سازمان نقش به‌سزایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritize the factors affecting the productivity of human resources, law enforcement using Multi Criteria Decision Making

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza
  • Heshmatalah Asgari 1
  • NABI OMIDI 2
چکیده [English]

This study examines the factors that increase the efficiency of human resources. This descriptive - survey research and statistical population consisted of 128 people from cabinet officers Ilam province's police force. The aim of this study was to prioritize factors affecting the increased productivity of human resources has been using Multi Criteria Decision Making techniques. In considering these factors, the efficiency of the human resources function of personal, occupational, and environmental organization is intended. To analyze the data, descriptive statistics test t, variance analysis and MADM model was used. The results indicated that the decision attribute and compare two important factors in increasing productivity, personal factors, the most influential factor in increasing the efficiency of labor law enforcement in Ilam province and can be concluded that these factors efficiency of human resources of this organization plays an important role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: efficiency
  • Human Resources
  • Law Enforcement
  • MADM
  • decisions