بررسی نقش فضیلت سازمانی در عملکرد کارکنان در یک سازمان نظامی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشگاه حکیم سبزواری

3 سازمان آموزش و پرورش

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ابعاد فضیلت سازمانی در یک سازمان نظامی است. فضیلت سازمانی دارای پنج مؤلفه خوش‌بینی، بخشش، اعتماد، شفقت و انسجام است. جامعۀ مورد مطالعه کلیه کارکنان اداری نیروی انتظامی خراسان شمالی که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و جدول کرجسی مورگان تعداد 175 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند، هستند.
برای گردآوری داده‌ها، از پرسش‌نامه‌های استاندارد فضیلت سازمانی کامرون و همکاران(2004) و ارزیابی عملکرد مقیمی و رمضان(1390) استفاده شد که از روایی و پایایی مناسبی برخوردار بود. پس از بررسی پایایی و روایی سازه ابزارها، فرضیه‌های پژوهش با روش‌های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استاندارد مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از وجود همبستگی بین فضیلت سازمانی و عملکرد کارکنان است. هم‌چنین در بین ابعاد پنج‌گانه فضیلت سازمانی(خوش‌بینی، اعتماد، شفقت، انسجام و بخشش)، ابعاد انسجام و خوش‌بینی تبیین معناداری از عملکرد کارکنان داشته‌اند. یافته‌های این پژوهش اهمیت تقویت خرده‌مقیاس‌های فضیلت سازمانی را در سازمان‌های نظامی مورد تأکید قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of organizational virtuousness on the performance of employees in a military organization

نویسندگان [English]

  • Sara Abedi Kooshki 1
  • Hassanreza Zeinabadi 1
  • Hassan Bagherinia 2
  • Ahad Jafarnezhad 3
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate aspects of organizational virtuousnes in a military organization. Organizational virtuousnes has five components: optimism, forgiveness, trust, compassion and integrity. The population consisted of all law enforcement personnel staff in 1394 were North Khorasan. They were selected by cluster sampling method and sample table Morgan 175 as the sample size. Standard questionnaires were used to collect data from organizational virtuousnes Cameroon (2004) and evaluating the performance of moghimi and Ramazan (1390). They had good reliability and validity. After the reliability and construct validity, hypotheses using Pearson correlation and multiple standard regression tested. The results showed a correlation between employee performance and organizational virtuousnes. Also among the five dimensions of organizational virtuousnes (optimism, confidence, compassion, solidarity and forgiveness), solidarity and optimism explain the significance of their performance The findings emphasize the strengthening of the subscales of organizational virtuousnes in military organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational virtuousness
  • Performance evaluation
  • Compassion
  • solidarity