تأثیر عوامل نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و شبکه بر بهره‌وری کارکنان (مورد مطالعه: راهور ناجا)

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف تأثیر عوامل نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و شبکه بر بهره‌وری نیروی انسانی در معاونت راهور ناجا انجام شده است تا ضمن فراهم کردن مبنایی برای تصمیمات مدیران ارشد و به‌وی‍ژه مدیران ارشد منابع انسانی در ناجا سبب افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها به‌ویژه هزینه‌های منابع انسانی شود.
روش این پژوهش از نوع توصیفی است که به‌صورت مقطعی در نیمه اول سال 1394 در معاونت راهور ناجا انجام شده است. جامعه آماری شامل کارکنان شاغل در معاونت راهور ناجاست که حجم نمونه طبق فرمول کوکران برابر با 217 نفر تعیین شده‌ است که با بهره‌گیری از نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل دو پرسش‌نامه استاندارد است.
عوامل سخت‌افزاری 16 درصد از واریانس بهره‌وری عوامل نرم‌افزاری 11 درصد از واریانس بهره‌وری، عوامل مربوط به شبکه 9 درصد از واریانس بهره‌وری را تبیین می‌کنند. هرچه سخت‌افزارهای نوین استفاده شود و نرم‌افزار و شبکه توسعه یابند، بهره‌وری کارکنان راهور (متناسب با توسعه مؤلفه‌های فناوری) افزایش پیدا خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

f

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a