ارائه الگویی برای ارزیابی و تحلیل وضعیت فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: یکی از سازمانهای وابسته به نیروهای مسلح)

نویسندگان

چکیده

اهمیت فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر حیات و عملکرد سازمانی بر کسی پوشیده نیست و مطالعات مختلفی که در این حوزه صورت گرفته مؤید این موضوع می‌باشند. این پژوهش با هدف بررسی و شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی یکی از سازمان‌های وابسته به نیروهای مسلح صورت گرفته است. پس از بررسی و مطالعه مدلهای مختلف فرهنگ سازمانی، مدل دنیسون به دلیل جدید بودن، قابلیت استفاده در تمام سطوح سازمانی و امکان سنجش عوامل رفتاری، به عنوان مدل نظری پایه پژوهش انتخاب شد. سپس با دخیل نمودن ارزشهای فرهنگ دینی و ملی، ارزش‌های فرهنگی خاص سازمان‌های نظامی و ارزش‌های فرهنگ سازمان مورد مطالعه، نسبت به بومی سازی مدل تحقیق اقدام گردید. بر مبنای این مدلِ بومی، چهار نوع فرهنگ سازمانی ماموریتگرا، تحول‌گرا، بوروکراتیک و انسان‌گرا به همراه مؤلفه‌های هریک شناسایی شدند. تحقیق حاضر از جهت هدف، جزو تحقیقات کاربردی و از حیث ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان شاغل در یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح تشکیل می‌دهند که تعداد 125 نفر از آن‌ها بعنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شد. نتایج تحقیق گویای این است که فرهنگ ماموریت‌گرا با میانگین (3.221)، فرهنگ تحول‌گرا با میانگین (3.178)، فرهنگ بوروکراتیک با میانگین (2.907) و فرهنگ انسان گرا با میانگین (2.921)، در حد قابل قبول در سازمان مورد مطالعه حاکمیت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Appraising, Analyzing, and Reviewing the Cultural Situation of a Military Organization

نویسندگان [English]

  • Ali Farrahi
  • Mohammad Reza Soltani
  • Mosayyeb Ghanbari Malkhalifeh
چکیده [English]

The importance of organizational culture and its impact on organizational life and performance is obvious. Several studies conducted in this area indicate that. This research is intended to identify and assess the cultural situation of a military organization. After studying different models of organizational culture, Denison's model was selected as the basic theoretical model of the research because of its novelty, applicability in all levels of the organization and possibility for assessing behavioral factors. Then the model was being localized through involving religious and national cultural values, military cultural values and organization’s cultural values. According to this model, four types of cultures, including mission culture, transformational culture, bureaucratic culture and humanist culture and their related components were identified. This research is an applied research according to its goal and is a descriptive- survey research according to its nature. The research population included all of the employees in a military organization and 125 of whom were selected as the sample through stratified simple sampling. A questionnaire was used to collect the data. The results indicated that mission culture with the mean of 3.221, transformational culture with the mean of 3.178, bureaucratic culture with the mean of 2.907 and humanist culture with the mean of 2.921 were dominant in the organization in an acceptable range.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • organizational culture
  • organization
  • situation analysis
  • Armed forces