بررسی رابطه ارتباطات با بهره‌وری اپراتورهای پلیس 110 فاتب

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه ارتباطات با بهره‌وری اپراتورهای پلیس 110 است. این تحقیق با هدف کاربردی، از لحاظ ماهیت به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه مدیران و اپراتورهای مرکز فوریت‌های پلیس 110 تهران بزرگ که حجم نمونه به صورت تصادفی ساده 168 نفر برآورده شده است.
ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (95%= α) مورد تأیید قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌ها از ضریب همبستگی کندال و آزمون رتبه‌بندی فریدمن اولویت و رتبۀ اهمیت مؤلفه‌ها استفاده شده است.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که شاخص فناوری ارتباطی با نمره 33/3 در رتبه اول، متن پیام ارتباطی با نمره 17/3 در رتبه دوم، مهارت مخاطب با نمره 04/3 در رتبه سوم، محیط ارتباطی با نمره 93/2 در رتبه چهارم و مهارت ارتباطی اپراتور با نمره 04/2 در رتبه آخر قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

f

چکیده [English]

f

کلیدواژه‌ها [English]

  • f