تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر عملکرد شغلی با توجه به نقش واسطه‌ای فرسودگی هیجانی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

2 دانشگاه

چکیده

سرمایه روانشناختی از متغیرهای برآمده از روانشناسی مثبتنگر است و ظرفیت نهفتة زیادی برای بررسی و مطالعه در محیطهای کاری ایران دارد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه سرمایه روانشناختی با عملکرد شغلی با توجه به نقش فرسودگی هیجانی اجرا شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان شرکت برق منطقهای در شهر اصفهان تشکیل دادند که از بین آنها دویست و شانزده نفر به شیوه‌ نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند.
ابزارهای پژوهش شامل پرسش‌نامه سرمایه روانشناختی (ناگیوئن و همکاران، 2012)، پرسش‌نامه فرسودگی هیجانی (مولکی و همکاران، 2006) و پرسش‌نامه عملکرد شغلی (ناگیوئن و همکاران، 2012) بودند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و الگوسازی معادله ساختاری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که فرسودگی هیجانی با خودکارآمدی (01/0>p)، خوشبینی (05/0>p) و امیدواری (01/0>p) دارای رابطه منفی و معنادار و عملکرد شغلی با هر چهار مؤلفه سرمایه روانشناختی دارای رابطه مثبت و معنادار است (01/0>p). هم‌چنین نتایج الگوسازی معادله ساختاری نشان داد که از چهار مؤلفه سرمایه روانشناختی، خودکارآمدی (05/0>p)، امیدواری (01/0>p) و تابآوری (01/0>p) هم بهطور مستقیم و هم بهطور غیرمستقیم (از طریق فرسودگی هیجانی) با عملکرد شغلی دارای رابطه معنادار هستند. در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که فرسودگی هیجانی متغیر واسطهای پارهای در رابطه بین خودکارآمدی، -امیدواری و تابآوری و عملکرد شغلی هستند. هم‌چنین این نتایج نشان میدهند که سرمایه روانشناختی از طریق کاهش سطح فرسودگی هیجانی موجب افزایش سطح عملکرد میشود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Model of the Relationship between Psychological Capital and Job Performance with Due to the Mediating Role of Emotional Exhaustion

نویسندگان [English]

  • Mohsen Golparvar 1
  • Azam Salavati 2
چکیده [English]

This research was administered with the aim of investigating structural model of the relationship between psychological capital and job performance with due to the mediating role of emotional exhaustion. Research method was correlation and research statistical population was the employees of subsidiaries of regional power in Esfahan city, among them two hundred and sixteen persons were selected using convenience sampling. Research instrument were included psychological capital questionnaire (Nguyen et al, 2012), emotional exhaustion questionnaire (Mulki et al, 2006) and job performance questionnaire (Nguyen et al, 2012). Data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient and structural equation modeling (SEM). The results showed that there is a negative significant relationship emotional exhaustion with self efficacy (p<0.01), optimism (‌p<0.05) and hope (p<0.01) and there is a positive significant relationship between four components of psychological capital and job performance (‌p<0.01). Results of structural equation modeling (SEM) revealed that in a series of sequential relationships, among four components of psychological capital, directly and non-directly (through emotional exhaustion) there is a significant relationship between self efficacy (‌p<0.01), hope (‌p<0.01) and resiliency (‌p<0.01) with job performance. Overall, the results of this study show that emotional exhaustion is a partial mediator variable in the relationship between self efficacy, hope and resiliency and job performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Capital
  • Job Performance
  • emotional exhaustion
  • regional electricity organization
  • Esfahan